Latvijas konsule Vitebskā piedalīsies pārrobežu sadarbības programmas „BELLA DVINA 2” atklāšanā

14.07.2015. 13:35

17.aprīlī Daugavpilī notiks Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales – Utenas – Vitebskas pārrobežu reģionos” (,,BELLA DVINA 2’’) atklāšanas sanāksme, kurā aicināta arī Latvijas konsule Vitebskā, Baltkrievijas Republikā, Dagnija Lāce – Ate.

Projekta atklāšanas sanāksmē piedalīsies visu projekta partnerorganizāciju no Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārstāvji. Sanāksmes programmas ietvaros Latvijas konsule Vitebskā uzstāsies ar ievadrunu, sveicot projekta „BELLA DVINA 2” dalībniekus, kā arī uzsverot pārrobežu projektu īstenošanas nepieciešamību un pozitīvo ietekmi reģiona attīstībā. Tūrisma kā vienas no lielākajām Latvijas pakalpojumu eksporta nozarēm attīstības veicināšana ir īpaši nozīmīga valsts tautsaimniecības ilgtspējīgas izaugsmes nodrošināšanai. Tā ir arī viena no konsulāta darba prioritātem.

Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma ir Baltijas jūras reģiona INTERREG IIIB Kaimiņattiecību programmas IIIA Dienvidu prioritātes turpinājums 2007. - 2013.gadam. Programmas stratēģiskais mērķis ir veicināt Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas robežu reģionu teritoriālo kohēziju, nodrošināt augsta līmeņa vides aizsardzību un ekonomisko un sociālo labklājību, kā arī veicināt starpkultūru dialogu un kultūras daudzveidību. Programma aptver Latgales reģionu Latvijā, Paņevežas, Utenas, Viļņas, Alitas un Kauņas apgabalus Lietuvā, kā arī Vitebskas, Mogiļevas, Minskas un Grodņas apgabalus Baltkrievijā. Savukārt projekta „Tūrisma attīstības veicināšana Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionos” mērķis ir veicināt tūrisma attīstību Latgales-Utenas-Vitebskas pārrobežu reģionā, izmantojot kopēju pārrobežu pieeju tūrisma eksporta un produktu sekmēšanā un sadarbības veicināšanā starp tūrisma sektora speciālistiem.