Latviešu valodas apguve Eiropas skolā

27.01.2016. 11:15

Eiropas skola ir Eiropas Savienības dibināta  izglītības iestāde, kurā mācās Eiropas Savienības institūciju darbinieku bērni. Dažādās Eiropas valstīs ir 14 Eiropas skolas, kurās izglītību nodrošina Eiropas Savienības 28 dalībvalstu skolēniem. 2013./2014.mācību gadā šajās skolās mācījās 217 Latvijas skolēni.

Eiropas skolās skolēni mācību priekšmetus apgūst angļu, franču un vācu valodās, kā arī kā obligāto mācību priekšmetu apgūst dzimto valodu. Izglītības un zinātnes ministrija, nodrošinot Eiropas skolas darbu, ir izstrādājusi latviešu valodas programmu, kura ir veidota saskaņā ar Latvijas izglītības standartu latviešu valodā un vienlaikus īpaši pielāgota darbam Eiropas skolās, ņemot vērā stundu skaitu un bērnu dažādo latviešu valodas zināšanu līmeni.

Eiropas skolu absolventi iegūst Eiropas Bakalaurāta grādu, kas ļauj iestāties jebkuras valsts augstskolās, tostarp iegūt augstāko izglītību Latvijā.

Gadījumos, kad skolēni neturpina mācības Eiropas skolā un atgriežas Latvijā, Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina šo skolēnu iespējas iekļauties Latvijas izglītības sistēmā, saskaņā ar normatīvajos aktos  noteikto atbalstu. Lai uzņemtu citas valsts izglītojamo izglītības ieguvei Latvijā, izglītības iestādes direktors izveido komisiju, kas izvērtē skolēna valodu prasmes, apgūto mācību saturu un saņemtos mācību sasniegumu vērtējumus, ja nepieciešams, izmantojot ievadvērtēšanu un  intervējot izglītojamā vecākus; kā arī  ar rīkojumu nosaka papildu pasākumus, kas veicami sekmīgai izglītības turpināšanai Latvijā (piemēram, individuālas konsultācijas latviešu valodā, individuāls mācību plāns noteiktam laikposmam).

Ministru kabineta noteikumi Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”.

Sadaļa „Latviešu valodas apguve Eiropas skolā” veidota sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju.