Latvijas Nacionālajam kontaktpunktam iesniegto jautājumu/sūdzību izskatīšanas procedūra (Specific Instance process)

27.04.2018. 13:59

OECD Vadlīniju multinacionālajiem uzņēmumiem (turpmāk – Vadlīnijas) mērķis ir nodrošināt, lai multinacionālo uzņēmumu darbība notiek saskaņā ar valdības politiku, stiprināt uzticību starp uzņēmumiem un sabiedrību, kurā šie uzņēmumi darbojas, uzlabot investīciju klimatu ārvalstu uzņēmumiem, un vairot multinacionālo uzņēmumu ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā.

Multinacionāls uzņēmums ir tāds uzņēmums, ko veido uzņēmumi vai to daļas, kas darbojas vairāk nekā vienā valstī jebkurā ekonomikas sektorā. Īpašnieki var būt privāti, valsts vai jauktas struktūras.

Visas OECD valstis, tāpat kā 13 ne-OECD valstis, kas ir pievienojušās Vadlīnijām, ir uzņēmušās saistības veicināt uzņēmēju darbību Vadlīniju ieviešanā. Lai to paveiktu, saskaņā ar Vadlīnijām visās valstīs ir izveidoti Nacionālie kontaktpunkti (turpmāk – NKP). NKP sniedz atbalstu ar Vadlīniju ieviešanu saistīto jautājumu/sūdzību risināšanā. Jautājumus/sūdzības NKP var iesniegt ieinteresētās puses (stakeholders). NKP jācenšas izveidot dialogu starp iesniedzēju un iesaistīto uzņēmumu par Vadlīniju efektīvu ieviešanu, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos jautājumu un novērstu iespējamās problēmas nākotnē.

Latvijas NKP

Latvijas NKP ir pārstāvji no Ārlietu, Ekonomikas, Finanšu, Tieslietu, Izglītības un zinātnes ministrijām, kā arī no Pārresoru koordinācijas centra, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras, Latvijas Darba devēju konferederācijas, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības un viens neatkarīgais eksperts.

Vadlīnijas nosaka NKP darbības pamatkritērijus un galvenos principus – redzamību, pieejamību, caurspīdību, neatkarību, paredzamību un vienlīdzību. NKP sagaida, ka visas iesaistītās puses darbosies labticīgi.

Redzamība nozīmē, ka NKP aktīvi pilda tās uzdevumu izplatīt informāciju, kas vairo Vadlīniju uzticamību un veicina to ieviešanu dzīvē.

Pieejamība nozīmē, ka NKP ir viegli sasniedzams un atvērts diskusijai ar visām iesaistītajām pusēm.

Caurspīdība nozīmē, ka NKP procedūras ir pēc iespējas caurspīdīgas, un NKP rosina aktīvāk izmantot mediāciju. Vienlaikus, tas var arī nozīmēt, ka NKP nav caurspīdīgs par mediācijas saturu, ja konfidencialitāte palīdz panākt pozitīvu rezultātu. Šī dokumenta B sadaļa sīkāk atrunā konfidencialitātes un caurspīdības principus.

Neatkarība nozīmē, ka NKP ir neitrāla un novērš jebkādu ietekmējamību kontaktos ar iesaistītajām pusēm, attiecīgo Vadlīniju pārkāpumu izskatīšanā un risinājumu veicinošos pasākumos. Ja kāds no NKP locekļiem, vienlaicīgi, ir arī dalībnieks kādā no iesaistītajām pusēm, kas piedalās Vadlīniju pārkāpuma risināšanā, šis NKP loceklis informē par to NKP, un attiecīgi viņš/viņa turpmāk nepiedalās konkrētajā procesā.

Paredzamība nozīmē, ka NKP darbojas saskaņā ar Vadlīniju īpašo Procedūras sadaļu, izplata skaidru informāciju par NKP procedūru un darbojas saskaņā ar to. Tas arī nozīmē, ka NKP saturiski pamato savus lēmumus par Vadlīniju pārkāpumu procedūras uzsākšanu un galīgās vienošanās panākšanu.

Vienlīdzība nozīmē, ka attieksme pret visām iesaistītajām pusēm ir vienlīdzīga un tām tiek piemērotas vienādas procedūras. Tas arī nozīmē, ka NKP ievēro proporcionalitātes principu, izskatot Vadlīniju pārkāpumu.

 

PROCEDŪRA

Prasības iesniegšana

NKP palīdz risināt jebkuru jautājumu/sūdzību, kas var rasties saistībā ar Vadlīniju ieviešanu. Iesaistītās puses par to var ziņot NKP. NKP jācenšas izveidot dialogu starp jautājuma/sūdzības iesniedzēju un attiecīgo uzņēmumu par Vadlīniju efektīvu ieviešanu, lai pēc iespējas ātrāk atrisinātu radušos jautājumu un novērstu iespējamās problēmas nākotnē.

Iesniedzējam(-iem) jānorāda īpašās intereses saistībā ar radušos jautājumu/sūdzību, jāspēj sniegt informāciju par to un jādefinē, kādu rezultātu tā(s) vēlas panākt.

Informācija, kas jāiekļauj pieteikumā:

 • Informācija par iesniedzēju;

 • Informācija par organizāciju, kas ir atbildīga par pieteikumā minēto Vadlīniju pārkāpumu;

 • Vadlīniju pārkāpuma būtību: kas tieši OECD Vadlīnijās ir pārkāpts? kuras Vadlīniju daļas vai panti tiek uzskatīti par pārkāptiem no uzņēmuma puses?;

 • Ja nepieciešams: informācija par paralēliem procesiem, kā, piemēram, tiesvedībām par iesniegumā minētajiem Vadlīniju pārkāpumiem (vai to daļu).

Iesniedzēji tiek aicināti pēc iespējas pamatot iesniegumus ar faktiem. Ja Vadlīniju pārkāpumi tiek uzskatīti par reāliem un saturiskiem, NKP piedāvā iesaistītajām pusēm savus mediācijas un samierināšanas pakalpojumus strīda atrisināšanai.

Vadlīniju pārkāpumu risināšanas soļi

1.solis – iesnieguma saņemšanas apstiprināšana

14 darba dienu laikā kopš Vadlīniju pārkāpuma iesnieguma (jautājuma/sūdzības) saņemšanas NKP apstiprina tā saņemšanu iesniedzēja pusei un informē iesaistīto multinacionālo uzņēmumu (turpmāk – MNU) par šāda iesnieguma (jautājuma/sūdzības) saņemšanu.

Vēstulēs iesniedzējam un MNU jāiekļauj turpmākās procedūras apraksts. NKP izskaidro NKP lomu un tā procedūras. Ja NKP nolemj virzīt tālāk iesniegumu, tas var lūgt iesniedzējam sniegt papildus informāciju vai skaidrojumus.

NKP rakstveidā sniedz informāciju iesniegumā minētajai MNU par iesniegumā minētajiem Vadlīniju pārkāpumiem un lūdz MNU atbildēt 10 dienu laikā.

NKP piedāvā atsevišķas tikšanās ar iesniedzēju un MNU, lai izskaidrotu NKP procedūras un atbildētu uz jautājumiem.    

2.solis – sākotnējais izvērtējums

NKP sākotnējā izvērtējuma ietvaros sadarbojas ar MNU.

Lai veiktu sākotnējo izvērtējumu par to, vai jautājums ir piekritīgs tālākai izskatīšanai, NKP nosaka, vai iesniegums ir patiess (bona fide) un attiecas uz Vadlīniju ieviešanu. NKP ņem vērā:

 • Vai Latvijas NKP ir atbilstošā instance;

 • Saistīto pušu identitāti un to intereses minētajā lietā;

 • Vai minētā lieta ir reāla un saturiska;

 • Vai ir redzama saistība starp dotā uzņēmuma darbību un Vadlīniju pārkāpumu, par ko ir iesniegta sūdzība;

 • Attiecīgos piemērojamos likumus un procedūras, tai skaitā tiesu nolēmumus;

 • Kā līdzīgas lietas tiek vai ir bijušas risinātas citos nacionālajos vai starptautiskajos procesos;

 • Vai minētās lietas izskatīšana dos ieguldījumu Vadlīniju efektivitātes celšanai.

NKP uzklausa abas iesaistītās puses. Iesniegtā jautājuma/sūdzības sākotnējā izvērtējuma ietvaros NKP atsevišķi, konfidenciāli tiekas gan ar iesniedzēju, gan ar iesaistīto MNU, lai pārrunātu jautājumu/sūdzību un iespējamos apsvērumus, izņemot gadījumos, ja NKP jau ir pieņēmis lēmumu – pamatojoties uz Vadlīniju īpašo Procedūras sadaļu – neturpināt dotā iesnieguma izskatīšanu.

Ja NKP pieņem lēmumu neturpināt iesnieguma izskatīšanu, tas informē iesaistītās puses par pieņemtā lēmuma pamatojumu. NKP sagatavo paziņojumu. Paziņojumā ir jānorāda iesniegtās sūdzības būtība un pamatojums pieņemtajam lēmumam.

NKP sagatavo sākotnējo izvērtējumu, balstoties uz jautājumā/sūdzībā ietverto informāciju un atbildēm, un pirms tā pabeigšanas un publicēšanas nosūta to iesaistītajām pusēm komentāru sniegšanai. Pusēm tiek dotas 2 nedēļas, lai iesniegtu komentārus par sākotnējā izvērtējuma projektu, pēc tam NKP to pabeidz un publicē Latvijas NKP Interneta vietnē.

Iespējas atrisināt jautājumu neatkarīgi

 

Kad sākotnējais izvērtējums ir apstiprināts tālākai rīcībai, NKP aicina puses atrisināt doto jautājumu/sūdzību patstāvīgi. Tas rada pamatu abu pušu tālākām sarunām. Ja puses spēj rast risinājumu patstāvīgi, NKP turpmāk vairs neiesaistās šī jautājuma/sūdzības risināšanā. 3 mēnešu laikā kopš jautājuma/sūdzības iesniegšanas pusēm ir jāinformē NKP par to, ka tās ir atrisinājušas doto jautājumu/sūdzību. Savstarpēji patstāvīgi atrisinātas lietas netiek nekādā veidā publiskotas no NKP puses.

Ja puses nespēj patstāvīgi atrisināt doto jautājumu/sūdzību, NKP turpina lietas risināšanu.   

 

3.solis – mediācija vai sarunu sekmēšana

Mediācija var tikt uztverta kā “asistētas sarunas” starp pusēm ar mērķi panākt abām pusēm pieņemamu risinājumu. NKP sekmē diskusijas un piedāvā savus risinājumus. NKP nespiež puses piekrist mediācijai vai kādam citam risinājumam.

Ja NKP nolemj, ka iesniegtais jautājums/sūdzība ir pamatots un saturisks un atbilst arī citiem Vadlīniju kritērijiem, NKP sazinās ar iesaistītajām pusēm, piedāvā mediāciju vai kā citādi sekmē kopīga risinājuma panākšanu par doto jautājumu/sūdzību. Ja puses piekrīt mediācijai, NKP palīdz veidot konstruktīvu un saturisku dialogu starp pusēm. Konsultācijas starp pusēm var tikt rīkotas dažādos veidos, piemēram, kā dialogs vai mediācija. NKP un iesaistītās puses var vienoties par jebkādu mediācijas vai sekmēšanas formu, galvenais, lai tā palīdzētu sasniegt kopīgu risinājumu. NKP mediators visa procesa laikā ir neitrāls.

Sarunas/mediācija ir brīvprātīgi procesi. Gala paziņojumā, kas tiek publicēts, tiek iekļauta informācija par pušu atteikšanos no mediācijas un iemesliem, kādēļ mediācija netika veikta.

NKP konsultējas ar pusēm un, ja nepieciešams,:

 • Lūdz ieteikumus no atbilstošām institūcijām, NVO un ekspertiem;

 • Konsultē citu valstu vai iesaistīto valstu NKP;

 • Lūdz OECD Investīciju Komitejas palīdzību, ja rodas šaubas par Vadlīniju interpretāciju dotās lietas apstākļos;

 • Piedāvā un, ja iesaistītās puses piekrīt, sekmē tādu pusēm pieņemamu risinājumu meklēšanas procesu, kā sarunas vai mediācija, tā atbalstot puses jautājuma/sūdzības atrisināšanā.

NKP un iesaistītās puses kopīgi izstrādā un paraksta Darba uzdevumus (Mediācijas līgumu), kuros ir jāiekļauj konfidencialitātes un citi nosacījumi.

Personām, kas piedalās mediācijā kā pušu pārstāvji, jābūt pilnvarotām ieviest piedāvāto risinājumu. Ja šīm personām nepieciešams pilnvarojums no augstākstāvošas personas, tas jādara zināms jau procesa sākumā.

NKP apkopo sanāksmju rezultātus par doto jautājumu/sūdzību savos ziņojumos un dalās ar tiem ar šo sanāksmju dalībniekiem.

Mediācijas vai sekmēšanas fāze beidzas, kad tiek panākta visām pusēm pieņemama vienošanās vai kad NKP secina, ka saprātīgā laikā risinājumu nav iespējams panākt. Abos gadījumos NKP sagatavo Gala paziņojumu vai ziņojumu.

4.solis – procedūras pabeigšana, Gala paziņojuma gatavošana un publicēšana

Pēc visu pušu konsultācijām, NKP pabeidz procesu ar publiska paziņojuma (Gala paziņojuma) izplatīšanu par procesa rezultātiem, ievērojot visu iesaistīto pušu intereses attiecībā uz sensitīvās informācijas aizsardzību.

Ja puses ir panākušas vienošanos, NKP ir jāatsaucas uz to savā Gala paziņojumā. Ja puses nevienojas citādi, panāktā vienošanās tiek pievienota Gala paziņojumam kā pielikums.  

Ja puses nepanāk vienošanos, NKP savā Gala paziņojumā sniedz izvērtējumu un rekomendācijas attiecībā uz OECD Vadlīniju ieviešanu.

Pusēm divu nedēļu laikā ir jāsniedz komentāri par Gala paziņojuma projektu, pēc tam tas tiek pabeigts.  

NKP Gala paziņojums tiek publicēts Latvijas NKP interneta vietnē.

 

5.solis – turpmākās darbības

Pēc dotā jautājuma/sūdzības izskatīšanas procedūras pabeigšanas, NKP lūdz pusēm sniegt informāciju par progresu panāktās vienošanās un/vai rekomendāciju ieviešanā. Saskaņā ar standarta praksi, vienu gadu pēc Gala paziņojuma publicēšanas NKP publicē informāciju par panāktās vienošanās un/vai rekomendāciju ieviešanas progresu Latvijas NKP interneta vietnē

Laika grafiks

 

NKP ir jāpabeidz dotā jautājuma/sūdzības izskatīšana viena gada laikā kopš tā saņemšanas brīža. NKP mērķis ir paveikt 1.soli 14 darba dienu laikā kopš iesnieguma saņemšanas, 2.soli – pēc iespējas turpmāko 3 mēnešu laikā, 3.soli - turpmāko 6 mēnešu laikā, 4.soli – turpmāko 3 mēnešu laikā un 5.soli - viena gada laikā pēc 4.soļa pabeigšanas.

Attiecībā uz laika grafiku ir pieļaujama zināma elastība, piemēram, dēļ apstākļiem, ko NKP nevar ietekmēt. Tādā gadījumā NKP par to informē iesaistītās puses un nosaka jaunu laika grafiku.

Saskaņā ar iepriekš noteikto, NKP ir operatīvi jārisina katra konkrētā sūdzība. Iesaistītās puses tiek aicinātas sniegt nepieciešamo informāciju bez kavēšanās, lai pēc iespējas tiktu ievērots noteiktais laika grafiks. Pretējā gadījumā, NKP ir tiesīgs pieņemt lēmumus par konkrēto jautājumu/sūdzību, nesaņemot nepieciešamo informāciju.

Rīcības kodekss – konfidencialitāte un informācijas izplatīšana

Mediācijas procesu, ieskaitot informācijas izplatīšanu, informācijas pieejamību, datu aizsardzību un konfidencialitāti, regulē Latvijas Mediācijas likums.

NKP veic visu nepieciešamo, lai aizsargātu sensitīvo biznesa informāciju.

Paziņojumi sabiedrībai

Līdz ko jautājums/sūdzība ir iesniegts, visām iesaistītajām pusēm ir jāievēro konfidencialitāte saziņā ar citām pusēm un NKP.

Ne NKP, ne arī iesaistītās puses nevar publiskot saņemto informāciju par doto jautājumu/sūdzību vai ar to saistītiem procesiem. Izņēmumi ir:

 • NKP paziņojums (sākotnējais izvērtējums) par dotā jautājuma/sūdzības tālāku (ne)skatīšanu;

 • Ja konkrētās informācijas sniedzēja puse piekrīt šīs informācijas publiskošanai;

 • NKP Gala paziņojums.

NKP savstarpējā koordinācija

NKP konsultējas ar citu valstu vai dotajā jautājumā/sūdzība iesaistīto valstu NKP. NKP Sekretariāts sazinās ar citiem iesaistītajiem NKP un ziņo par saņemtajām atbildēm. NKP Sekretariāts informē citus NKP par dotā jautājuma/sūdzības izskatīšanas progresu un NKP pieņemtajiem lēmumiem, kā arī izplata citiem NKP paziņojumu projektus un Gala paziņojumus komentāru sniegšanai. Sadarbība var notikt arī informācijas apmaiņas veidā.