Paziņošana par laulības noslēgšanu vai šķiršanu

15.01.2021. 13:54

Ja Zviedrijā noslēgta laulība vai laulība tikusi šķirta, par to jāsniedz ziņas Latvijas Iedzīvotāju reģistram.

Pakalpojumu var saņemt dokumentus iesniedzot pa pastu vai ierodoties vēstniecībā personīgi. Apmeklētāji vēstniecībā tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums
  1. Iesniegums par laulības noslēgšanu ārvalstī;
  2. Iesniegums laulības šķiršanu vai atzīšanu par neesošu ārvalstī;
 • izraksts no Iedzīvotāju reģistra (personbevis) no Zviedrijas nodokļu pārvaldes Skatteverket. Personbevis no Skatteverket jāiesniedz angļu valodā, tam jābūt apliecinātam ar zīmogu un amatpersonas parakstu. Ja mainīts uzvārds, izrakstā jābūt norādītam gan jaunajam gan vecajam uzvārdam. Laulību noslēgšanas gadījumā izrakstā jābūt iekļautām ziņām par laulāto. Laulību šķiršanas gadījumā papildu jāpievieno tiesas lēmums un tā tulkojums latviski. Izrakstu no Zviedrijas nodokļu pārvaldes ērti pasūtīt internetā, un tas tiek sūtīts uz jūsu Zviedrijā deklarēto dzīvesvietu skatīt šeit;
 • jāiesniedz dokuments, kas apliecina konsulārās nodevas par dokumentu pārsūtīšanu samaksu. Gadījumā, ja dokumenti tiek iesniegti personīgi ierodoties vēstniecībā, samaksa veicama dokumentu iesniegšanas brīdī ar bankas karti. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti ar pastu, jāpievieno bankas pārskaitījuma kopija. Maksājums ar bankas pārskaitījumu veicams uz šādu bankas rēķinu:

  Saņēmējs: Valsts kase

  Reģistrācijas nr. 90000069065

  Konta nr. LV20TREL2110036036000

  Saņēmējiestāde Ārlietu ministrija

  Saņēmēja BIC TRELLV22

  Maksājuma mērķis: KA, VZ1, vārds, uzvārds, dokumentu pārsūtīšana

  Konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu – 40,00 eiro.

 • jāuzrāda personu apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, tad personu apliecinoša dokumenta (pases vai ID kartes) oriģināla vietā jāpievieno tā kopija, uz kuras jābūt personas rakstiskam apliecinājumam: "Piekrītu manu personas datu izmantošanai dokumentu sagatavošanas procesā.”.

Ziņas par laulības noslēgšanu vai šķiršanu Iedzīvotāju reģistrā aktualizē Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.