Bērna reģistrācija pilsonībā

02.07.2020. 10:51

Bērnu reģistrē Latvijas pilsonībā, ja bērna dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem ir Latvijas pilsonis.

Pakalpojumu var saņemt dokumentus iesniedzot pa pastu vai ierodoties vēstniecībā personīgi. Apmeklētāji vēstniecībā tiek pieņemti tikai iepriekšēja pieraksta kārtībā.

Iesniedzamie dokumenti:

 • iesniegums ar lūgumu atzīt par Latvijas pilsoni
  1. Iesniegums bērna reģistrēšanai līdz 15 gadu vecumam;
  2. Iesniegums personas no 15 gadu vecuma reģistrēšanai;
 • bērna dzimšanu apliecinošs dokuments - izraksts no Iedzīvotāju reģistra (personbevis) no Zviedrijas nodokļu pārvaldes Skatteverket. Personbevis no Skatteverket jāiesniedz angļu valodā, tam jābūt apliecinātam ar zīmogu un amatpersonas parakstu. Izrakstu no Zviedrijas nodokļu pārvaldes ērti pasūtīt internetā, un tas tiek sūtīts uz bērna deklarēto dzīvesvietu skatīt šeit;
 • jāiesniedz dokuments, kas apliecina konsulārās nodevas par dokumentu pārsūtīšanu samaksu. Gadījumā, ja dokumenti tiek iesniegti personīgi ierodoties vēstniecībā, samaksa veicama dokumentu iesniegšanas brīdī ar bankas karti. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti ar pastu, jāpievieno bankas pārskaitījuma kopija. Maksājums ar bankas pārskaitījumu veicams uz šādu bankas rēķinu:

  Saņēmējs: Valsts kase

  Reģistrācijas nr. 90000069065

  Konta nr. LV20TREL2110036036000

  Saņēmējiestāde Ārlietu ministrija

  Saņēmēja BIC TRELLV22

  Maksājuma mērķis: KA, VZ1, vārds, uzvārds, dokumentu pārsūtīšana

  Konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu – 40,00 eiro.

 • jāuzrāda vecāka (-u) personu apliecinošs dokuments. Gadījumā, ja dokumenti tiek sūtīti pa pastu, tad personu apliecinošā dokumenta (pases vai ID kartes) oriģināla vietā jāpievieno tā kopija, uz kuras jābūt personas rakstiskam apliecinājumam: "Piekrītu manu personas datu izmantošanai dokumentu sagatavošanas procesā.”;
 • jāuzrāda bērna personu apliecinošs dokuments (ja tāds ir). 

Lēmumu par pilsonības piešķiršanu un ziņu iekļaušanu Iedzīvotāju reģistrā pieņem viena mēneša laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.