Paziņošana par dzīvesvietu

29.03.2019. 16:04

Ja atrodaties ārpus Latvijas ilgāk par trīs mēnešiem, Jums saskaņā ar Iedzīvotāju reģistra likumu ir pienākums paziņot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei savu un savu nepilngadīgo bērnu dzīvesvietas adresi ārvalstīs. Tāpat 30 dienu laikā ir jāpaziņo, ja tiek mainīta ārvalsts dzīvesvietas adrese.

Lai informētu par dzīvesvietu Spānijā, vēstniecībā personīgi vai pa pastu jāiesniedz vai jānosūta sekojoši dokumenti:

1. iesniegums;

2. pase (iesniedzot iesniegumu klātienē) vai pases datu lapas kopija (nosūtot iesniegumu pa pastu) ar uzrakstītu apliecinājumu (ar roku): „Es, vārds, uzvārds piekrītu, ka manus datus izmantos konsulārā pakalpojuma saņemšanai”, ar parakstu un datumu. 

Jūs varat sniegt informāciju par savu dzīvesvietu Spānijā arī elektroniski portālā www.latvija.lv vai arī nosūtot iesniegumu pa pastu PMLP Personu statusa kontroles nodaļai.