Konsulāro pakalpojumu cenrādis

19.08.2020. 12:06

Valsts nodevu un konsulāro pakalpojumu maksas cenrādis  

 

Spēkā no 01.10.2019

 

PASES un PERSONAS APLIECĪBAS

 

Kopējā cena euro

 

 

Pases izsniegšana

4-6 nedēļu laikā 

4-6 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā* 

 

 

70,00

55,00*

95,00

70,00*

 

Personas apliecības izsniegšana

4-6 nedēļu laikā

4-6 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā*

  

55,00

45,00*

70,00

55,00*

 

Pases un personas apliecības izsniegšana vienlaikus

4-6 nedēļu laikā

4-6 nedēļu laikā*

2 nedēļu laikā

2 nedēļu laikā*

 

75,00

60,00*

110,00

85,00*

 
* Atlaides piemērojamas:
  1. bērniem (līdz 20 gadu vecumam)
  2. personai, kura sasniegusi pensijas vecumu
  3. personai, kurai piešķirta vecuma pensija un kura uzrāda pensionāra apliecību
  4. personai, kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa un kura uzrāda invaliditāti apliecinošu dokumentu

Par iespēju izgatavot dokumentus steidzamā kārtībā 2 nedēļu laikā aicinām sazināties ar vēstniecību.

 

 


IZZIŅAS no IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA izsniegšana latviešu vai angļu valodā

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

Kopējā cena euro

 

 

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienu personu (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu):

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

 

Rakstiskas izziņas sagatavošana par trešo personu (vienu personu):

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

Rakstiskas izziņas sagatavošana par vienas personas (sevi, sava bērna, kurš jaunāks par 18 gadiem, vai par aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu) aktuālu deklarētās, reģistrētās vai norādītās dzīvesvietas adresi:

5 darba dienu laikā (angļu valodā)

5 darba dienu laikā (latviešu valodā)

  

 

 

45,00

5,00

 

 

 

52,50

12,50

 

  

42,50

2,50

 

 

IZZIŅAS (IZŅEMOT IZZIŅU NO IEDZĪVOTĀJU REĢISTRA) UN DAUDZVALODU VEIDLAPAS IZSNIEGŠANA

 

Kopējā cena euro

 
1 darbdienas laikā (viens dokuments) 40,00  

 

IZZIŅAS no CSDD TRANSPORTLĪDZEKĻU UN TO VADĪTĀJU VALSTS REĢISTRA

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

Kopējā cena euro

 
1 darbdienas laikā (viens dokuments) 40,00  

 

IZZIŅAS no SODU REĢISTRA

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

Kopējā cena euro

 

Izziņa latviešu valodā:

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

Izziņa krievu vai angļu valodā:

5 darba dienu laikā

2 darba dienu laikā

 

44,27

52,81

 

49,28

62,83

 
UZMANĪBU! Ja izziņai par (ne)sodāmību nepieciešams papildus apliecinājums ar apostille vai ja tā nepieciešama ASV vīzas noformēšanai, pieprasīšanas kārtība un pakalpojuma cena atšķiras.  

 


CIVILSTĀVOKĻA AKTI

 

Kopējā cena euro

 

 Civilstāvokļa akta reģistra ieraksta aktualizēšana vai atjaunošana

7,00

 

 

Atkārtota civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības izsniegšana

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

 

7,00

 

Pārstāvniecībā sagatavota izziņa no CARIS:

1 darbdienas laikā (viens dokuments)

 

40,00

 

 

Laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu pieņemšana, pārbaude un izziņas izsniegšana:

 

 

 

14,00

 

Vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņa

 

111,14  

 


PILSONĪBAS un NEPILSOŅA STATUSA JAUTĀJUMI

 

Kopējā cena euro

 

 

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana

 

 

Atteikšanās no pilsonības un pilsonības atjaunošana politiski represētai personai, I grupas invalīdam, bārenim, bez vecāku gādības palikušam bērnam un personai, kura saskaņā ar likumu ir atzīta par trūcīgu

 

Atteikšanās no nepilsoņa statusa

 

61,34

 

 

 

47,11

 

 

40,00

 

 


ATGRIEŠANĀS APLIECĪBAS un PAGAIDU CEĻOŠANAS DOKUMENTI

 

Kopējā cena euro

 

Atgriešanās apliecības vai pagaidu ceļošanas dokumenta izsniegšana

 

15,00  
 
 

 DOKUMENTU IZPRASĪŠANA

no Latvijas iestādēm

(portālā www.latvija.lv pieejams arī e-pakalpojums)

Kopējā cena euro

 

Dokumenta izprasīšana un pārsūtīšana (viens dokuments)

 

80,00  

Dokumenta pārsūtīšana, ja dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības

 

40,00  
Dokumenta izprasīšana, ja papildus nepieciešama legalizācija 95,00  
Dokumenta legalizācija (viens dokuments), ja dokuments legalizācijai jāpārsūta Konsulārajam departamentam (dokuments izprasīts bez pārstāvniecības starpniecības) 55,00  

 


NOTARIĀLĀS DARBĪBAS

 

Kopējā cena euro

Notariālā akta sagatavošana

1. pilnvara/piekrišana

Vēstniecībā taisa pilnvaras un piekrišanas notariālo aktu formā tikai bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju interešu pārstāvībai

2. apliecinājums par to, ka persona ir dzīva

Par vienu dokumentu

 

 

 

  

 

50,00

Pirmā izraksta no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

 

10,00

Otrā un turpmāko izrakstu no notariālo aktu grāmatas, aktu un apliecinājumu reģistra, kā arī notariālo aktu norakstu izsniegšana

Par vienu dokumentu

 

 

50,00

Paraksta īstuma apliecināšana uz dokumenta, kā arī tulkotāja paraksta īstuma apliecināšana

Par vienu dokumentu

 

 

40,00

Dokumenta noraksta pareizības apliecināšana

Par vienu lappusi

Par otro un katru nākamo lappusi

 

50,00

20,00

 

 

 


 

UZAICINĀJUMA NOFORMĒŠANA VIENOTĀS VĪZAS SAŅEMŠANAI

 

 

Kopējā cena euro

 

 

Uzaicinājuma noformēšana vienotās vīzas saņemšanai (viens pieprasījums)

 

 

40,00

 

Konsulāro pakalpojumu kopējo cenu veido valsts nodeva par pakalpojuma sniegšanu un konsulārā maksa. Normatīvajos aktos paredzēta atlaide vai atbrīvojums no valsts nodevas samaksas, kurus konkrētām iedzīvotāju kategorijām piemēro atsevišķu pakalpojumu saņemšanai.