LĪDZDARBĪBAS LĪGUMS

19.02.2015. 16:04

Līdzdarbības līgums

par Latvijas tēla popularizēšanu kultūras jomā Čehijas Republikā

 

Rīgā, 2006. gada 9. martā.

Nr.ĀM 06/05                                                                                    

Latvijas Republikas Ārlietu ministrija, kuras vārdā saskaņā ar nolikumu rīkojas Valsts sekretārs Normans Penke, turpmāk tekstā "Pilnvarotājs", no vienas puses, un sabiedriskā organizācija "Latvijas Literatūras centrs", kas darbojas uz statūtu pamata, tās direktores Martas Dziļumas personā, turpmāk tekstā "Pilnvarotā persona", no otras puses, abi kopā turpmāk tekstā – "Puses", noslēdz šādu līdzdarbības līgumu (turpmāk – Līgums):

 

I. Līguma priekšmets

1. Saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 40. – 53. pantu un Ministru kabineta 2004.gada 29.jūlija noteikumiem nr.419 "Kārtība kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līgumu publiskošanas kārtība", nolūkā sasniegt sekojošus mērķus: veicināt Latvijas Republikas tēla atpazīšanu kultūras jomā Čehijas Republikā; veicināt abu valstu sadarbību kultūras jomā un ārpolitikas realizācijas ietvaros radīt labvēlīgāku vidi divpusējo attiecību stiprināšanai, Pilnvarotājs pilnvaro Pilnvaroto personu pārstāvēt Latviju kultūras programmā Prāgas Grāmatu gadatirgus laikā 2006. gada maijā.

 

II. Pilnvarotās personas pienākumi

2. Pilnvarotā persona, lai izpildītu šī līguma 1. nodaļā minētos mērķus, apņemas:

2.1. Izveidot Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstādi "Latviešu – čehu literāro sakaru gadsimti";

2.2. Nodrošināt Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Tautas Frontes muzeja pārstāvju dalību Prāgas starptautiskajā grāmatu tirgū;

2.3.Veikt šī līguma 2.1. un 2.2.punktā minēto darbu nodrošināšanai nepieciešamos administrēšanas pasākumus.

3. Izlietot Pilnvarotāja piešķirto finansējumu tikai šajā līgumā minētajiem mērķiem un pasākumiem.

4. Iekļaut visos ar izdevējdarbību saistītajos paziņojumos un reklāmas masu saziņas līdzekļos, kā arī publiskajās runās norādi par LR Ārlietu ministrijas atbalstu.

5. Iesniegt Pilnvarotājam atskaiti par šī līguma ietvaros veiktajiem darbiem un piešķirtā finansējuma izlietošanu līdz 2006.gada 31. jūlijam.

6. Nekavējoties 10 (desmit) darba dienu laikā atmaksāt piešķiro finansējumu šī līguma 12.1. minētajā gadījumā.

7. Nekavējoties informēt Pilnvarotāju par statusa, rekvizītu, nosaukuma, adreses, tālruņa maiņu.

8. Pilnvarotā persona nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

 

III. Pilnvarotāja tiesības un pienākumi

9. Pilnvarotājs veic apmaksu saskaņā ar Līgumā noteikto savstarpējo norēķinu kārtību.

10. Konstatējot šī Līguma nepienācīgu izpildi, lai sasniegtu šī līguma 1.nodaļā minētos mērķus, Pilnvarotājs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no konstatācijas brīža rakstveidā iesniedz Pilnvarotajai personai pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi un Pilnvarotā persona 10 (desmit) darba dienu laikā sniedz paskaidrojumus par attiecīgajām pretenzijām. Ja pilnvarotājs neuzskata paskaidrojumus par pamatotiem, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc paskaidrojumu saņemšanas brīdina Pilnvaroto personu par Līguma laušanu.

11. Pilnvarotājs nozīmē pārstāvi Pušu savstarpējām sarunām šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

12. Pilnvarotājs ir tiesīgs:

12.1. Pieprasīt atmaksāt piešķirto finansējuma apjomu gadījumā, ja tas netiek izmantots atbilstoši paredzētajiem mērķiem, kā arī, ja Pilnvarotā persona nepilda šajā līgumā noteiktās saistības;

12.2. Kontrolei par šī līguma ietvaros piešķirto finanšu līdzekļu izmantošanu jebkurā brīdī  pieprasīt no Pilnvarotās personas grāmatvedības dokumentus un citu darījumu dokumentāciju, kas saistīta ar šī līguma izpildi, kā arī ar tiem iepazīties.

 

IV. Līguma summa un savstarpējo norēķinu kārtība

13. Kopējais finansējuma apjoms Līguma 1.punktā noteikto mērķu īstenošanai ir LVL 5000.00 (pieci tūkstoši lati).

14. Pilnvarotājs 13.punktā norādīto Līguma summu Pilnvarotajai personai izmaksā šādā kārtībā:

14.1. avansa maksājumu 80% apmērā Pilnvarotājs samaksā 10 (desmit)  bankas darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un Pilnvarotās personas rēķina saņemšanas;

14.2. atlikušos 20 % Pilnvarotājs samaksā 10 (desmit) bankas darba dienu laikā pēc finanšu atskaites par līdzekļu izlietojumu un Pušu abpusējas Darbu pieņemšanas - nodošanas akta, kas ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa, parakstīšanas.

15. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Pilnvarotās personas norēķinu kontu bankā. Par maksājumu izdarīšanas dienu tiek uzskatīta diena, kurā veikts maksājuma uzdevums bankā.

16. Katra no pusēm sedz savus izdevumus par bankas pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

 

VI. Pušu atbildība

17. Puses ir atbildīgas par šī līguma nosacījumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi un zaudējumiem, kuri radušies kādai no pusēm minēto šādu darbību vai bezdarbību rezultātā.

18.  Par šajā līgumā minēto maksājumu termiņa nokavējumu puses apņemas maksāt otrajai pusei līgumsodu 0.1% (nulle komats viens) apmērā no nokavētā maksājuma apjoma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 20% (divdesmit).

19.  Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma nepildīšanu, ja tā rodas nepārvaramas varas rezultātā pēc Līguma noslēgšanas un ja viena puse par šādu apstākļu iestāšanos ir informējusi otru pusi 5 (piecu) darba dienu laikā no šādu apstākļu rašanās dienas. Šādā gadījumā Līgumā noteiktais izpildes un samaksas termiņš tiek attiecīgi pagarināts par tādu laika periodu, par kādu nepārvaramās varas apstākļi ir aizkavējuši Līguma izpildi, bet ne ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem.

20. Ar nepārvaramas varas apstākļiem jāsaprot dabas stihijas (plūdi, vētras postījumi), katastrofas, streiki, karadarbība vai manevri, pilnvaroto institūciju izdotie normatīvie akti, kā arī citi tamlīdzīgi apstākļi, kuri pēc vispārpieņemtiem standartiem tiek klasificēti kā nepārvaramas varas apstākļi un kuru dēļ Līguma nosacījumu izpilde nav iespējama un ko Pusēm nebija iespējas ne paredzēt, ne novērst.

21. Gadījumā, ja nepārvaramas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) dienas, Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot viena otru 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

 

VII. Līguma darbības termiņš, līguma grozīšana un izbeigšana

Šis līgums ir spēkā no abu līdzēju pušu parakstīšanas brīža un ir spēkā līdz brīdim, kad Pilnvarotājs apstiprina Pilnvarotās personas iesniegto atskaiti par šī līguma ietvaros paveiktajiem darbiem un finanšu izlietojumu.

22. Līgumu iespējams grozīt tikai pusēm par to vienojoties rakstveidā.

23. Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties, Līgums var tikt izbeigts pirms tā darbības termiņa beigām.

24. Katra no pusēm ir tiesīga izbeigt Līgumu, brīdinot otru pusi vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas iepriekš, ja netiek pildītas Līgumā noteiktās saistības.

VIII. Citi nosacījumi

25. Visas izmaiņas šajā līgumā un tā papildinājumi, Pilnvarotājam un Pilnvarotajai personai, savstarpēji vienojoties, tiek fiksēti, parakstot papildu vienošanos, kura kļūst par šī līguma neatņemamu sastāvdaļu.

26. Pilnvarotā persona nav tiesīga šajā līgumā minētās tiesības un pienākums pārpilnvarot trešajām personām.

27. Domstarpības starp Pilnvarotāju un Pilnvaroto personu risināmas pārrunu ceļā, bet, ja vienošanās nav panākta, tad normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

28. Līgums sastādīts latviešu valodā uz 2 (divām) 2 lapām 2 (divos) eksemplāros pa vienam katrai pusei. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

 

IX. Pušu rekvizīti un paraksti

LR Ārlietu ministrija  

Brīvības bulv. 36, Rīga, LV 1395

Reģ.Nr. 90000069065

Valsts kase, Rīgas norēķinu centrs

LV86TREL2110010010100

Bankas kods TRELLV22

Latvijas Literatūras centrs

Basteja bulv. 12, Rīga, LV 1050

Reģ. Nr. LV 40008068073

Latvijas Unibanka

IBAN: LV18UNLA0050001450386

Normans Penke

Marta Dziļuma

(paraksts)

z.v.                                           

(paraksts)