Dzimšanas, laulības, miršanas apliecības

04.01.2021. 11:34

Pakalpojums ir pieejams personām, kuras Latvijas Iedzīvotāju reģistrā ir norādījušas savu dzīvesvietu Apvienotajā Karalistē.

Dari digitāli! Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecības var pieprasīt e-pakalpojuma portālā www.latvija.lv.

2018 E dari digitali apmacibas

Lai pa pastu ar vēstniecības starpniecību no Latvijas izprasītu dzimšanas, laulības, miršanas apliecību, lūdzam uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) nosūtīt:  
  1. Aizpildītu iesnieguma veidlapu
  2. Pases datu lapas kopiju (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos dzimšanas/laulību/miršanas apliecības izprasīšanas procesā”, un jāparakstās).

Par šo pakalpojumu noteikta valsts nodeva un konsulārā atlīdzība 22 EUR apmērā kopā. Rēķins un kontu rekvizīti, uz kuriem veicami pārskaitījumi, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Laulības apliecība nav izsniedzama, ja laulība ir šķirta vai laulātais ir miris; dzimšanas apliecība nav izsniedzama, ja persona ir mirusi. Šajos gadījumos ir izprasāma izziņa par civilstāvokļa akta reģistrāciju.

Lai pa pastu saņemtu izziņu no civilstāvokļa aktu reģistra par dzimšanas, laulību vai miršanas reģistrāciju, uz vēstniecības Konsulāro nodaļu pa pastu (adrese: Consulate of Latvia - The Grove House 248 A Marylebone Road, London, NW1 6JF, United Kingdom) jānosūta:
  1. pases kopija (uz pases kopijas obligāti jāuzraksta: „Es, vārds, uzvārds, piekrītu, ka manus datus izmantos izziņas izprasīšanas procesā”, un jāparakstās),
  2. pieprasījuma anketa
         anketa izziņas pieprasīšanai no dzimšanas reģistra
         anketa izziņas pieprasīšanai no laulību reģistra
         anketa izziņas pieprasīšanai no miršanas reģistra

Par šo pakalpojumu noteikta konsulārā atlīdzība 55 EUR apmērā. Rēķins un konta rekvizīti, uz kuru veicams pārskaitījums, tiks nosūtīti pakalpojuma pieprasītājam uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi.

Attālinātie pakalpojumi tiek sniegti no brīža, kad vēstniecībā ir saņemti visi nepieciešamie dokumenti attiecīgā pakalpojuma sniegšanai un valsts nodevas un konsulārās atlīdzības samaksas saņemšanas Valsts kasē un Konsulāro nodevu kontā.

No 2021. gada par konsulārajiem pakalpojumiem ir noteikta bezskaidras naudas norēķinu kārtība ar pārskaitījumu. Maksājumi tiek veikti EUR valūtā.

Lūdzam ņemt vērā, ka vēstniecība neuzņemas atbildību par saņemtajos dokumentos norādītās informācijas pareizību. Negatīvas atbildes gadījumā iekasētās valsts un konsulārās nodevas netiek atmaksātas. Civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošie dokumenti (apliecības un izziņas) tiek sastādīti tikai latviešu valodā.

Laulības šķiršanas dokumentu izprasīšanai jāvēršas pie attiecīgā zvērinātā notāra, ja laulība šķirta pie zvērināta notāra www.latvijasnotars.lv ,vai jāvēršas attiecīgajā tiesā, ja laulība šķirta tiesā https://tiesas.lv/tiesas/saraksts.