Latvijas pasu un personu apliecību izsniegšana

29.09.2020. 14:34

Elektroniskais pieraksts tiešsaistē uz pases/eID kartes noformēšanu pieejams šeit.

Samaksu par pakalpojumu vēstniecībā iespējams veikt tikai ar maksājuma karti. Maksājumu var veikt arī cita persona ar savu maksājuma karti – šajā gadījumā šīs personas klātbūtne Konsulārajā nodaļā ir obligāta (personai obligāti jāuzrāda pase/eID karte).

_____

No 2017. gada 20. novembra ceļošanai vairs nav derīgas Latvijas pilsoņu pases, kas izdotas laika posmā no 2002. gada 1. jūlija līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadi, un Latvijas nepilsoņu pases, kas izdotas laikposmā no 1997. gada 10. aprīļa līdz 2007. gada 19. novembrim ar derīguma termiņu 50 gadi.

PIE DOKUMENTU IESNIEGŠANAS VAI SAŅEMŠANAS VĒSTNIECĪBAS KONSULĀRAJĀ NODAĻĀ JĀUZRĀDA PERSONU APLIECINOŠS DOKUMENTS - PASE VAI eID KARTE.

 Kādos gadījumos ir jāpiesakās pases vai/un personas apliecības noformēšanai?

Dokumenti Latvijas personu apliecinoša dokumenta noformēšanai vēstniecībā tiek pieņemti šādos gadījumos:

1. Personu apliecinoša dokumenta pirmreizēja izsniegšana;

2. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir zudis;

3. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments ir kļuvis lietošanai nederīgs, jo:

- mainījies personas vārds vai uzvārds (vārds un uzvārds);

- mainījies personas tiesiskais statuss;

- personu apliecinošā dokumentā ir bojājumi, kuru dēļ nav iespējams vizuāli identificēt personu apliecinošā dokumenta turētāju vai izlasīt tajā norādīto informāciju, vai personu apliecinošais dokuments neatbilst noteiktajam paraugam;

- personu apliecinošā dokumentā izdarītas normatīvajos aktos neparedzētas atzīmes vai sākotnējā satura izmaiņas;

- mainījušās personu apliecinošā dokumentā norādītās ziņas par tā turētāju vai konstatētas neprecizitātes tā ierakstos;

- personu apliecinoša dokumenta turētājs rakstiski ir ziņojis par dokumenta zudumu Personu apliecinošu dokumentu likumā noteiktajā kārtībā, bet dokuments ir atrasts;

- beidzies personu apliecinoša dokumenta derīguma termiņš;

4. Persona vēlas saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu, jo mainījies personas izskats;

5. Iepriekšējais personu apliecinošais dokuments nav derīgs ceļošanai;

6. Persona vēlas saņemt jaunu pasi derīgas iepriekšējā parauga pases vietā;

7. Persona vēlas saņemt otru cita veida personu apliecinošu dokumentu;

8. Uzturēšanās atļaujas reģistrācija;

9. Uzturēšanās atļaujas atkārtota izsniegšana

 Kur un kā var pieteikties pases vai/un personas apliecības noformēšanai?

Pieteikties un saņemt pasi vai/un personas apliecību var Īrijā - Latvijas Republikas vēstniecībā Dublinā vai Latvijā - PMLP teritoriālajā nodaļā.

·         Persona, kura uzturas ārvalstī, personu apliecinoša dokumenta (izņemot Savienības pilsoņa personas apliecību vai uzturēšanās atļauju) izsniegšanai nepieciešamos dokumentus iesniedz vai uzrāda Latvijas pārstāvniecībā un personu apliecinošu dokumentu saņem tajā pārstāvniecībā, kurā persona iesniedza vai uzrādīja dokumentus.

·         Personām, kuras ir vecākas par 15 gadiem, ir jāpiesakās pasei vai/un personas apliecībai personīgi.

·         Personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku vai aizbildni (Latvijas pilsoni/nepilsoni vai citas ES dalībvalsts pilsoni), kam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība. Ja dokumentus iesniedz cita persona – nepieciešams uzrādīt personas vecāka notariāli apliecinātu pilnvaru.

·         Gadījumā, ja par personām, kuras jaunākas par 15 gadiem, dokumentus pases vai/un personas apliecības izsniegšanai iesniedz vecāks, kurš ir ārvalstnieks (nav ES dalībvalsts pilsonis), viņš uzrāda otra vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis/nepilsonis, notariāli apliecinātu piekrišanu dokumentu iesniegšanai un / vai pases vai/un personas apliecības saņemšanai.

 Kādi dokumenti ir jāiesniedz, lai noformētu pasi vai/un personas apliecību?

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība kļuvusi lietošanai nederīga vai persona vēlas nomainīt vecā parauga pasi pret jauno pasi, jāiesniedz šādi dokumenti:

·         apmaināmā pase vai/un personas apliecība;

·         bērniem līdz 5 gadu vecumam - 1 fotogrāfija (35mm X 45mm);

·         samaksa par pakalpojumu (klātienē ar maksājuma karti!).

Personai līdz 15 gadu vecumam dokumentus pasei un/vai eID kartei iesniedz vecāks (Latvijas pilsonis/nepilsonis vai citas ES dalībvalsts pilsonis), uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Personai, kura vēlas mainīt pasi vai/un personas apliecību sakarā ar uzvārda maiņu pēc laulības noslēgšanas Īrijā, vispirms ir jāpaziņo par savu laulību, ierodoties vēstniecībā un iesniedzot laulības apliecību un abu laulāto pases. Pases vai/un personas apliecības maiņai varēs pieteikties tikai pēc attiecīgo izmaiņu izdarīšanas Latvijas iedzīvotāju reģistrā. Gadījumā, ja uzvārda rakstība latviešu valodā ir atšķirīga no uzvārda rakstības oriģinālvalodā, iesniedzot dokumentus pases vai/un personas apliecības noformēšanai, ir jāuzrāda laulības apliecība.

Lai nokārtotu Latvijas pasi vai/un personas apliecību Īrijā dzimušam bērnam, pirms pases vai/un personas apliecības dokumentu iesniegšanas ir jāveic Īrijā dzimuša bērna reģistrācija par Latvijas pilsoni. Dokumenti pases vai/un personas apliecības noformēšanai vēstniecībā var tikt iesniegti tikai pēc tam, kad bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts Latvijas personas kods.

Lai saņemtu pasi vai/un personas apliecību sakarā ar to, ka pase vai/un personas apliecība ir bojāta, nozaudēta, nozagta vai iznīcināta, 30 dienu laikā pēc attiecīgā nosacījuma iestāšanās vai konstatēšanas ir jāiesniedz šādi dokumenti:

·         Paziņojums par pases vai/un personas apliecības zudumu;

·         izziņa no policijas (par to, ka pase vai/un personas apliecība ir zudusi vai nozagta);

·         paziņojums par notikumu ar dokumentu;

·         samaksa par pakalpojumu.

 Samaksa par pases un/vai personas apliecības noformēšanu (cenrādis spēkā no 2019. gada 1. oktobra!)

Personu apliecinošu dokumentu noformēšana parastā kārtībā (4-5 nedēļu laikā)

 

Pieaugušajiem

Personai līdz 20 gadu vecumam
Pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību)        
1. vai 2. grupas invalīdam (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

 Pase

 EUR 70,00

EUR 55,00

 Pase un ID karte

EUR 75,00

EUR 60,00

 ID karte

EUR 55,00

EUR 45,00

Personu apliecinošu dokumentu noformēšana steidzamā kārtībā (2-3 nedēļu laikā)

 

Pieaugušajiem

Personai līdz 20 gadu vecumam
Pensionāram (uzrādot pensionāra apliecību) 
1. vai 2. grupas invalīdam (uzrādot invaliditāti apliecinošu dokumentu)

 Pase

 EUR 95,00

EUR 70,00

 Pase un ID karte

EUR 110,00

EUR 85,00

 ID karte

EUR 70,00

EUR 55,00

Bērnu datu ierakstīšana vecāku pasēs

Ziņas par bērniem līdz 18 gadiem var tikt ierakstītas vecāku pasēs tikai pēc attiecīgo ziņu iekļaušanas Latvijas Republikas Iedzīvotāju reģistrā.

Ziņas par bērniem var tikt ierakstītas kā ar Latvijas Republikas personas kodu (gadījumā, ja bērns ir atzīts par Latvijas pilsoni un viņam ir piešķirts personas kods) tā arī bez personas koda (gadījumā, ja bērnam ir Īrijas vai citas valsts pilsonība un nav piešķirts Latvijas personas kods). Par bērnu datu ierakstīšanu vecāku pasēs tiek iekasēta konsulārā nodeva par dokumentu pārsūtīšanu 40,- eiro apmērā.

 Informācija ceļotājiem

Latvijas pilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 2002.gada 1.jūlija līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, un nepilsoņa pase, kura izdota laikposmā no 1997.gada 10.aprīļa līdz 2007.gada 19.novembrim un kuras derīguma termiņš ir 50 gadu, sākot ar 2010.gada 1.novembri nav derīga ceļošanai, izņemot ceļošanu uz Šengenas līguma valstīm.

Minētās pases nav derīgas ceļošanai uz Īriju.

 Fotogrāfijas

Fotografēšana notiek vēstniecībā uz vietas pieteikuma noformēšanas laikā. Tas neattiecas uz bērniem līdz 5 gadu vecumam. Bērniem līdz 5 gadu vecumam ir jāierodas vēstniecībā kopā ar vecāku, līdzi ņemot 1 fotogrāfiju. Vēstniecības darbinieki uz vietas pārliecināsies par bildes atbilstību personai un noformēs pases pieteikumu. Pases pieteikuma noformēšanas brīdī persona var iepazīties ar pases pieteikumā iekļauto informāciju, lai pārliecinātos par tās pareizību.

 Pirkstu nospiedumi

Tiks noņemti vai/un personas apliecības pieteikuma brīdī personām no 12 gadu vecuma.

Paraksts

Pases vai/un personas apliecības pieteikumā ir jāparakstās personām no 10 gadu vecuma.

 Latvijas pilsoņa vai nepilsoņa personu apliecinošu dokumentu izdod ar šādu derīguma termiņu:

·         personai līdz piecu gadu vecumam – uz diviem gadiem vai ceļojuma laiku, ja tas ilgāks par diviem gadiem, bet ne ilgāku par pieciem gadiem;

·         personai no piecu gadu vecuma līdz 20 gadu vecumam – uz pieciem gadiem;

·         personai no 20 gadu vecuma – uz 10 gadiem.