ES Vides ministru padomē vienojas par ES pozīciju Limas klimata pārmaiņu konferencei, diskutē par atkritumu direktīvu pārskatu un „Eiropa 2020” stratēģijas „zaļināšanu”

28.10.2014. 20:50

28. oktobrī Luksemburgā norisinājās Eiropas Savienības Vides ministru padome (turpmāk – Padome), kuras laikā dalībvalstis vienojās par ES pozīciju starptautiskajām klimata pārmaiņu ierobežošanas sarunām Limā. Ministri diskutēja arī par atkritumu apsaimniekošanas direktīvas pakotnes galvenajiem elementiem un par vides apsvērumu iekļaušanu „Eiropa 2020” stratēģijā un Eiropas Semestra pusgada dienaskārtībā.

Latvijas delegāciju Padomē vadīja un viedokli pauda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis.

Padomē tika panākta vienošanās par vienotu ES pozīciju emisiju samazināšanas, pielāgošanās (adaptācijas) un finansējuma jautājumos starptautiskajai Limas klimata pārmaiņu konferencei, kas norisināsies no 2014. gada 1.-12. decembrim Peru, Limā. Šī konference ir viens no pēdējiem posmiem ceļā uz Parīzes klimata konferenci 2015. gada decembrī, kurā ir paredzēts noslēgt starptautisku līgumu, kas ierobežotu klimata pārmaiņas globālā līmenī pēc 2020. gada ar mērķi noturēt pasaules vidējās temperatūras pieaugumu 2°C grādu robežās.

„Sarunas ANO Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām un Kioto protokola ietvaros nav iedomājamas bez spēcīga politiska signāla no ES, kas atbalstītu sarunu progresu un būtu vērsts uz vienošanās sasniegšanu Parīzē”, savā uzrunā ministriem teica E. Cilinskis.

ES Vides ministri diskutēja par atkritumu apsaimniekošanas direktīvas galvenajiem elementiem. Eiropas Komisijas izstrādātas direktīvas projekts paredz samazināt sadzīves atkritumu apglabāšanu un paaugstināt izlietotā iepakojuma pārstrādes, kā arī atkārtotas izmantošanas mērķus.

„Latvija kopumā atbalsta pāreju uz aprites ekonomiku un ir atvērta pasākumiem, kas varētu padarīt efektīvāku atkritumu pārvaldību, vienkāršot prasības un mazināt administratīvo slogu”, uzsvēra E. Cilinskis. „Vienlaikus, mērķiem ir jābūt reāli īstenojamiem, ņemot vērā dalībvalstu nacionālo situāciju. Piemēram, Latvijā ir zems radīto atkritumu apjoms, zems iedzīvotāju blīvums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, lieli pārvadājumu attālumi un ekonomiski izdevīgu atkritumu plūsmas nelielais apjoms”.

Ministri vienojās „Eiropas 2020” stratēģijas vidusposma pārskatā un Eiropas Semestra pusgada dienaskārtībā stiprināt vides aspektu. Padomes secinājumos ministri arī uzsvēra investīciju nepieciešamību aprites ekonomikā, lai veicinātu ES konkurētspēju un ilgtspējīgu izaugsmi.

„Latvija atbalsta vides aspektu ciešāku integrāciju ekonomikas politikā, tai skaitā „Eiropa 2020” stratēģijā.”, ministrus uzrunāja E. Cilinskis. „Ir jāturpina darbs pie atbilstošu resursu efektivitātes indikatoru izstrādes. Ar vienu indikatoru nepietiek – tas ir jāpapildina ar sektorāliem rādītājiem, lai precīzāk atainotu situāciju dažādās dalībvalstīs”, konstatēja Latvijas pārstāvis.

2010. gadā pieņemtās "Eiropa 2020" stratēģijas galvenais mērķis ir veicināt izaugsmi un nodarbinātību gan ES kopumā, gan tās dalībvalstīs. Stratēģijas ietvaros ir izvirzīti pieci ES līmenī sasniedzami kvantitatīvi mērķi nodarbinātības, pētniecības, vides, sociālās iekļaušanas un izglītības jomās. 2015. gadā ir plānots veikt "Eiropa 2020" stratēģijas vidusposma pārskatu.