Vispārējo lietu padome pieņem Itālijas, Latvijas un Luksemburgas prezidentūru ES Padomē 18 mēnešu programmu

24.06.2014. 21:35

24. jūnijā Vispārējo lietu padomē notika pirmās politiskās diskusijas par ES stratēģisko dienaskārtību, kas iezīmēs attīstības virzienus turpmākajiem pieciem gadiem. Diskusijā iezīmējās vairāki virzieni - savienība nodarbinātībai, izaugsmei un konkurētspējai; savienība pilsoņiem; enerģētikas savienība; brīvības, drošības un tiesiskuma savienība; un ES kā globāls spēlētājs.

Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs īpašu uzmanību pievērsa ES valstu ekonomiskajai, sociālajai un teritoriālajai izlīdzināšanai. Ministrs arī akcentēja ES iekšējo un globālo konkurētspēju. Tāpat būtiska uzmanība jāpievērš enerģētiskās drošības jautājumiem visā ES līmenī.

Ministru diskusijā par Eiropadomes sagatavošanu, kas notiks 26. un 27. jūnijā, Latvijas īpašo interešu lokā - enerģētikas neatkarība un drošības stiprināšana. Eiropadomes dienaskārtībā būs ES brīvības, drošības un tiesiskuma telpas tālākā attīstība. Eiropadome pievērsīsies arī jautājumiem saistībā ar izaugsmi, konkurētspēju un nodarbinātību, klimata, kā arī enerģētikas politikai. Eiropadomes laikā tiks parakstīti Asociācijas un Brīvās tirdzniecības līgumi ar Ukrainu, Gruziju un Moldovu.

Vispārējo lietu padomē apstiprināja nākamo ES Padomē prezidējošo valstu trio – Itālijas, Latvijas un Luksemburgas – sagatavoto ES Padomes darba programmu 18 mēnešiem. Ar 2014. gada 1. jūliju sākas nākamā trio prezidentūra, kuras ietvaros Latvija sešus mēnešus vadīs ES Padomes darbu.  

Trio programma noteiks Padomes darba kārtību no 2014. gada 1. jūlija līdz 2015. gada 31. decembrim. Kā kopīgus prioritāros virzienus turpmākajiem 18 mēnešiem, trio valstis izvirzījušas ES izaugsmes un nodarbinātības veicināšanu, tai skaitā apgūstot digitālā tirgus sniegto potenciālu, finanšu stabilitāti eirozonā, kā arī ES globālās lomas stiprināšanu. Trio prezidentūras dienaskārtībā plānots arī kopīgi strādāt pie ES klimata un enerģētikas politikas un migrācijas jautājumiem.

Ministri vienojās par kandidātvalsts statusa piešķiršanu Albānijai, balstoties uz Eiropas Komisijas 2014. gada 4. jūnijā publicētā ziņojuma atzinumiem, kas atspoguļoja tās veikto progresu un īstenotās reformas. Ministri uzsvēra, ka šis lēmums sniegs nepieciešamo impulsu turpināt reformas korupcijas apkarošanas jomā, cīņā pret organizēto noziedzību, kā arī tiesu varas neatkarības veicināšanā. Latvijas ārlietu ministrs E. Rinkēvičs diskusijā uzsvēra, ka Albānija ir pelnījusi pozitīvu lēmumu, norādot, ka tas ir arī jautājums par ES paplašināšanās politikas ticamību.

Padome apsprieda Eiropas Komisijas izstrādātās rekomendācijas Eiropas Semestra ietvaros.