Bez iepriekšēja pieraksta vēstniecībā dokumentus var iesniegt šādas personas

25.05.2018. 10:33
  • Latvijas valstspiederīgo (pilsoņu, nepilsoņu) laulātie un bērni, etniskie latvieši, līvi un viņu laulātie un bērni;
  • Ģimenes locekļi vienīgi Direktīvas 2004/38/EK par Savienības pilsoņu un viņu ģimenes locekļu tiesībām brīvi pārvietoties un uzturēties dalībvalstu teritorijā izpratnē*) 

    *Šī direktīva attiecas vienīgi uz tiem ES pilsoņiem, kuri ceļo uz kādu ES dalībvalsti, kas nav to valstspiederības valsts, vai jau uzturas tur, proti, ES pilsonis īsteno vai jau ir īstenojis savas tiesības brīvi pārvietoties;

  • Personas, kuru ieceļošanas mērķis, ir radinieka slimība vai bēres Latvijā;

  • Dienesta un diplomātisko pastu turētāji;

  • Personas, kuras pieprasa vīzu uzturēšanās atļaujas saņemšanai;
  • Baltkrievijas Republikas diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību Latvijas Republikā darbinieku un diplomātu privātie viesi;
  • Latvijā akreditētie Baltkrievijas masu mediju pārstāvji.