Āzijas - Eiropas fonds (ASEF)

17.12.2014. 11:33

ASEF apraksts

Āzijas un Eiropas fonds (ASEF) veicina sapratni, stiprina attiecības un sekmē sadarbību starp Eiropas un Āzijas iedzīvotājiem, institūcijām, kā arī organizācijām.

ASEF padziļina dialogu, veicina apmaiņu un sekmē sadarbību kultūras, ekonomikas, izglītības, pārvaldības, sabiedrības veselības un ilgtspējīgas attīstības tematiskajās jomās. ASEF ir bezpeļņas organizācija, kas atrodas Singapūrā. Tā ir dibināta 1997. gadā un ir vienīgā Āzijas-Eiropas sanāksmes (ASEM) dibinātā institūcija.

ASEF kopā ar aptuveni 700 partneru organizācijām līdz šim ir īstenojis vairāk nekā 600 projektu, galvenokārt - konferences, seminārus un praktiskas nodarbības. Fonda pasākumos aktīvi piedalījušies vairāk nekā 17 000 Āzijas un Eiropas iedzīvotāju. ASEF ir aptvēris plašu dalībnieku loku ar saviem partneru tīkliem, tīmekļa portāliem, izdevumiem, izstādēm un lekcijām.

Sīkāku informāciju par ASEF, tā projektiem un darbību iespējams lasīt www.asef.org.

ASEF tematiskās jomas

Kultūra

Viens no Āzijas un Eiropas divu reģionu dialoga pamatmērķiem ir kultūru daudzveidības novērtēšana. Tādēļ ir nepieciešams realizēt dažādus dialogus un apmaiņas veidus, kā arī radošas aktivitātes, lai iesaistītu kultūras jomā darbojošās valsts aģentūras, mākslas organizācijas un starptautiskās kultūras organizācijas. Šo mērķu sasniegšanai ASEF veicina politisko dialogu, atbalsta informācijas platformas, palīdz attīstīt kultūras tīklus un sekmē sadarbību mākslas jomā. Ar neskaitāmām daudzpusējām programmām ASEF palīdz Āzijas un Eiropas kultūras nozares pārstāvjiem piepildīt savas ieceres, vienlaikus īstenojot ASEM dialoga procesa prioritātes.

· ASEF Kultūras politikas dialogu virkne

· ASEF culture360

· Radoši pasākumi: kultūras partnerība starp Āziju un Eiropu

· ASEF kreatīvie tīkli

· Āzijas-Eiropas muzeju tīkls (ASEMUS)

Ekonomika

ASEF aktivitātes ekonomikas jomā ir vērstas uz pašreizējo ekonomikas jautājumu risināšanu un tādu tendenču noteikšanu, kas ilgtermiņā ietekmē Āzijas un Eiropas sabiedrību. Šīs aktivitātes atbilst ASEM politiskajam dialogam saistībā ar pašreizējo pasaules finanšu un ekonomisko situāciju ASEM darbības teritorijā. Šādas ASEF aktivitātes veicina sakarus starp valsts pārvaldes, domnīcu, zinātnes, pilsoniskās sabiedrības organizācijas, privātā sektora un starptautisko aģentūru pārstāvjiem ar mērķi izstrādāt politikas rekomendācijas ASEM vadītājiem.

Šobrīd ASEF darbs ekonomikas jomā ir vērsts uz šādām prioritātēm:

- pēckrīzes notikumi Āzijā un Eiropā;

- ilgtspējīgas attīstības koncepts;

- sociālās ekonomikas ieguldījums līdzsvarotā ekonomikas attīstībā;

- migrācijas politikas ietekme uz darba migrantu sociālo un ekonomisko labklājību.

· Āzijas-Eiropas ekonomikas forums

· Āzija no Eiropas skatupunkta

Izglītība

Izglītība ir cilvēka attīstības un sabiedrības izaugsmes pamats. Ņemot vērā, ka valstis ir cieši iesaistītas nacionālo valsts programmu īstenošanā, ASEF ir uzsācis vairāku programmu realizāciju ar mērķi stiprināt sadarbību starp Āzijas un Eiropas izglītības iestādēm, izglītības tīkliem un sabiedrību kopumā. ASEF turpina organizēt konferences, seminārus un darba grupas, lai veicinātu akadēmiskās sarunas un starpkultūru apmaiņu. Tā rezultātā ir izstrādātas politikas rekomendācijas un labā prakse iesaistīto institūciju līmenī un plašāk.

· ASEF klašu tīkls (ASEF ClassNet) (agrāk pazīstams kā Āzijas-Eiropas klašu tīkls (AEC-NET))

· ASEF Universitāte

· ASEM Mūžizglītības mācību un zinātnes centrs (ASEM LLL Hub)

Pārvaldība

Cilvēktiesību un likuma varas ievērošana, faktiska dalība un valsts iestāžu atbildība ir dažas no labas pārvaldības pamatjomām. Gan Āzija, gan Eiropa var daudz mācīties un gūt noderīgu pieredzi no informācijas un labās prakses apmaiņas abu reģionu attiecīgo tiesību aktu, tiesu varas un politikas ietvaros. ASEF sekmē neformālu, atklātu un nekonfrontējošu dialogu starp valsts pārvaldes un pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem šajā nozarē, īstenojot cilvēktiesību, demokrātijas un taisnīguma veicināšanas, kā arī publiskās diplomātijas programmas.

ASEM neformālie semināri par cilvēktiesībām ir ASEF darba centrālais elements pārvaldības jomā. Šo semināru rīkošanu 1997. gadā uzsāka ASEM ārlietu ministri, un šobrīd tie veido vienīgo daudzpusējo cilvēktiesību dialoga platformu starp Āzijas un Eiropas valsts pārvaldes pārstāvjiem un pilsonisko sabiedrību.

2013. gadā ASEF uzsāka jaunu publiskās diplomātijas iniciatīvu: Āzijas-Eiropas publiskās diplomātijas apmācības jaunajiem Āzijas un Eiropas diplomātiem, kuri ir iesaistīti publiskās diplomātijas aktivitātēs.

· ASEM neformālie semināri par cilvēktiesībām

· Āzijas-Eiropas publiskās diplomātijas apmācību iniciatīva

· Demokrātijas un taisnīguma veicināšana (AEDJ)

Sabiedrības veselība

ASEF Sabiedrības veselības tīkls ir daļa no ASEM Iniciatīvas saistībā ar gripas epidēmijas ātru ierobežošanu. Šo iniciatīvu 2009. gadā uzsāka ASEM vadītāji, lai cīnītos pret A gripas vīrusu (H1N1) un iespējamo cilvēku gripas epidēmiju. Tās mērķis ir platformas izveidošana, lai risinātu sabiedrības veselības jautājumus Āzijā un Eiropā, kā arī palielinātu pretvīrusu zāļu un individuālo aizsarglīdzekļu krājumus.

ASEF Sabiedrības veselības tīkls ir līdzdalības platforma, kuras mērķis ir sekmēt dialogu starp Āzijas un Eiropas veselības nozares pārstāvjiem, kā arī ar veselības jomu nesaistītu nozaru pārstāvjiem. Platforma veicina dažādu nozaru ieinteresēto pušu iesaistīšanos tādās jomās kā riska komunikācija par sabiedrības veselības ārkārtas situācijām, infekcijas slimībām, pandēmiju un migrantu veselības jautājumiem. Šie mērķi tiek īstenoti ar Āzijas-Eiropas kopīgu izpētes projektu palīdzību, tādējādi uzlabojot sagatavotību un rīcības stratēģijas epidēmijas gadījumā, kā arī izstrādājot politikas rekomendācijas ASEM vadībai. Japānas valdība tīklam nodrošina finansiālu atbalstu.

· ASEF Sabiedrības veselības tīkls

Ilgtspējīga attīstība

Kopš tā dibināšanas ASEF ir izveidojis vairākas ieinteresēto pušu dialogu platformas Āzijā un Eiropā saistībā ar ilgtspējīgas attīstības un vides jautājumiem. Viena no šādām iniciatīvām ir Āzijas-Eiropas Vides forums (ENVforum), kas tika izveidots 2003. gadā, lai sadarbotos ar vadošajām vides institūcijām un risinātu atbilstošus ilgtspējīgas attīstības jautājumus. Šobrīd ENVforum aktivitātes pamatā ir koncentrētas uz attīstības plānu pēc 2015. gada, jo īpaši Ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) noteikšanu, tādējādi aizstājot novecojošos Tūkstošgades attīstības mērķus (TAM).

Āzijas-Eiropas sanāksmes 9. samits (ASEM9.samits) notika 2012. gada novembrī Laosas TDR. Tā ietvaros Āzijas un Eiropas vadības pārstāvji atbalstīja priekšlikumu noteikt universāli piemērojamus IAM, kā arī uzsvēra iekļaujoša procesa nepieciešamību to īstenošanā. Savu pilnvaru ietvaros ENVforum atbildēja uz ASEM vadītāju priekšlikumu. Tas apņēmās īstenot konsultatīvu projektu par IAM, tādējādi sniedzot ieguldījumu politiskajās debatēs par attīstības plānu pēc 2015. gada.

· Āzijas-Eiropas vides forums (ENVforum)

Partneri un sponsori

ASEF sadarbojas ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem un citām valsts institūcijām, lai nodrošinātu visaptverošas un līdzsvarotas aktivitātes visās dalībvalstīs. ASEF partneri un līdzatbalstītāji ir parlamenti, valsts aģentūras, domnīcas, universitātes un citas izglītības/zinātnes iestādes, studentu un jauniešu organizācijas, kultūras un mantojuma veicināšanas organizācijas (piem., muzeji, galerijas, mākslas festivāli utt.), uzņēmējdarbības organizācijas, NVO, arodbiedrības un citas atbilstošas pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

ASEF sadarbojas ar vairāk nekā 700 partneru organizācijām visā Āzijā un Eiropā.

ASEF projektu partnerība

ASEF aicina ieinteresētās organizācijas no Āzijas un Eiropas izpētīt sadarbības iespējas. Lai uzsāktu partnerību ar ASEF, projektiem ir jāatbilst šādiem kritērijiem:

1. Projekta saturs: tam jābūt daudzpusējas un divu reģionu nozīmes projektam saistībā ar Āziju un Eiropu, kā arī saistībā ar ASEM prioritātēm;

2. Tematiskie mērķi: projekta mērķis attiecas uz vienu vai vairākiem no ASEF 6 tematiskajiem darbības virzieniem;

3. Āzijas-Eiropas partneru vienlīdzība: neskaitot ASEF, projekta partnerībā ir iesaistīta vismaz viena Āzijas organizācija un viena Eiropas organizācija;

4. Āzijas-Eiropas dalībnieku balansēta pārstāvība: projekta dalībnieki pārstāv ASEM valstis, kā arī projekta īstenotāji nodrošina balansētu dalībnieku pārstāvību no Āzijas un Eiropas puses;

5. Izmaksu sadale: projekta izmaksas tiek sadalītas starp ASEF un tā partneriem. Parasti ASEF sedz līdz 50 % no kopējām projekta izmaksām;

6. Uz rezultātiem un ietekmi balstīts projekts: projekta ietvaros ir jāsasniedz taustāmi un nemateriāli rezultāti. Taustāmie rezultāti ir izmērāmi, un tie var būt, piemēram, ziņojumi, pārskati, publikācijas vai tīmekļa vietnes, savukārt nemateriālie rezultāti nodrošina pievienoto vērtību, piemēram, uzlabotas vai papildinātas zināšanas;

7. Ilgtspēja: projektam ir ilgtermiņa tīklošanas perspektīvas un ilgtspējas potenciāls (radīt jaunas no projekta izrietošas aktivitātes).

Latvija ASEF

Latvija sadarbojas ar ASEF izglītības, ilgtspējīgas attīstības un labas pārvaldības jomā. 2014. gada 29. - 30. maijā Rīgā notiek 31. ASEF pārvaldnieku sanāksme.

2006. un 2008. gadā ASEF Rīgā organizēja attiecīgi 14. un 25. Āzijas – Eiropas lekciju kursu (Asia-Europe Lecture Tour), veltītu pārvaldības un ilgtspējīgas attīstības tematikai.

2009. gadā Rīgā ASEF organizēja arī ASEM Mūžizglītības mācību un zinātnes centra (Education and Research Hub for Lifelong Learning) Pētniecības tīkla sanāksmi "Mūžizglītības nacionālās stratēģijas".

2012. gada maijā Latvijas ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs uzstājās ar priekšlasījumu "Aktuālie notikumi Eiropas Savienībā un Latvijā" ASEF sekretariātā Singapūrā, bet 2013. gada martā Latvijas ekonomikas ministrs Daniels Pavļuts ASEF sekretariātā nolasīja lekciju "Gudrā taupība un jaunais Baltijas izaugsmes modelis" zinātniekiem, diplomātiskā korpusa, domnīcu un uzņēmumu pārstāvjiem.

2012. un 2013. gadā no Latvijas ASEF projektos iesaistījusies:

· Rīgas Tehniskā Universitāte, kas piedalījusies Trešajā ASEM rektoru konferencē Groningenā, Nīderlandē 2012.g.;

· Latvijas Nacionālais mākslas muzejs (LNMM), kas vienīgais no Baltijas valstu muzejiem iesaistījies ASEF koordinētā muzeju tīkla ASEMUS aktivitātēs, tajā skaitā savstarpējā programmu un izstāžu koordinācijā, kā arī Virtuālo meistardarbu mājas lapā. LNMM pārstāvji piedalījušies arī ASEF organizētajā Vasaras Universitātē Tartu, Igaunijā 2012.g.

Latvijas pārstāvība ASEF hronoloģiski

  • 2004 – 2007 ASEF Pārvaldnieku padomē Latviju pārstāvēja ES Parlamenta deputāts Rihards Pīks
  • 2007 – 2011 Latvijas pārstāvis ASEF bija Latvijas vēstnieks Polijā Einars Semanis
  • No 2012.g. janvāra Latvijas pārstāve ASEF ir mākslas muzeja Rīgas birža direktore Daiga Upeniece.
  • 2013.g. 21.-22. novembrī ASEF pārvaldnieku sanāksmē Singapūrā tika pieņemts lēmums 2014.g. sanāksmi rīkot Rīgā. Sanāksmē D.Upeniece tika ievēlēta ASEF izpildkomitejā.