ASV OFAC sankcijas

21.03.2019. 23:29
  • Sankcijas

OFAC sankcijas

Saskaņā ar Sankciju likumu NATO dalībvalstu sankcijas var tikt piemērotas likumā noteiktajos gadījumos (Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 12.07.2018. grozījumi), kad NATO dalībvalstu (t.sk., ASV) sankcijas būtiski ietekmē Latvijas finanšu un kapitāla tirgus intereses.

Ņemot vērā to, ka ASV OFAC sankciju ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus intereses, Latvijā ASV sankcijas tiek ievērotas publiskajā iepirkumā un finanšu darījumos.

OFAC sankciju ievērošana ir gan finanšu iestāžu, gan uzņēmēju, gan publisko personu interesēs, izsludinot iepirkumu konkursus. OFAC sankciju neievērošanas gadījumā var tikt liegta pieeja transakcijām ASV valūtā, apturēti darījumi un transakcijas, tādējādi liedzot veikt nepieciešamos maksājumus, kā rezultātā var veidoties kā uzņēmuma, tā bankas un valsts reputācijas krīze u.c. negatīvas sekas.

Grozījumi Sankciju likumā

Grozījumi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā ataino realitāti ar ASV noteikto sankciju ietekmi arī uz Latviju un vērš uzmanību uz ASV noteiktajām sankcijām, kā arī paredz mehānismus aizsardzībai pret OFAC sankciju negatīvo ietekmi uz līgumu izpildi.

Ar šiem grozījumiem tiek noteikts, ka publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā ir jāveic pārbaudes par OFAC noteiktajām sankcijām attiecībā uz:

  • kandidātu vai pretendentu;

  • kandidāta vai pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 procenti no kopējās līguma vērtības;

  • personu, uz kuras iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu, iepirkuma procedūras dokumentos, paziņojumā par koncesiju vai koncesijas procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

  • tā valdes vai padomes locekli;

  • pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt kandidātu vai pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, ja kandidāts vai pretendents ir personālsabiedrība.

Ja veicot šīs pārbaudes tiek konstatēts, ka pret kandidātu vai pretendentu ir noteiktas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas OFAC sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, kandidāts var tikt izslēgts no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

Vienlaikus, likums paredz pienākumu turpmāk iekļaut iepirkumu līgumos nosacījumu un tiesības publiskai personai vienpusēji atkāpties no līguma izpildes, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas OFAC sankcijas.

“Būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses”: ja ar sankciju pārkāpumu tiek aizskartas arī citu nozīmīgu finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku intereses.

Finanšu un kapitāla tirgus komisijai līdz ar grozījumiem Sankciju likumā dots uzdevums:

  • noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem kritērijus, pēc kādiem noteikt Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses;

  • noteikt finanšu un kapitāla tirgus dalībniekiem prasības attiecībā uz finanšu ierobežojumu piemērošanu, ja šie ierobežojumi izriet no tādām Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktajām sankcijām, kuru ievērošana būtiski ietekmē finanšu un kapitāla tirgus dalībnieku vai finanšu un kapitāla tirgus intereses.

OFAC sankciju saraksti:

Lai vieglāk sekotu līdzi jaunumiem ASV OFAC sankciju jautājumos, iespējams sekot jaunumiem un paziņojumiem OFAC newsletter.

ASV OFAC pieņemto sankciju saraksti ir pieejami šeit.

Informatīvie materiāli:

Latvijas Finanšu nozares asociācijas izdotās vadlīnijas bankām par OFAC sankciju ievērošanu ir pieejamas šeit.

Iepirkumu uzraudzības biroja informatīvais materiāls par sankciju piemērošanu publiskajos iepirkumos

Diskusija "Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma piemērošana iepirkumu organizēšanā pašvaldībās" (video)