Vadlīniju ieviešana nozarēs

27.01.2020. 15:17

OECD ir izstrādājusi ieteikumus un praktisku skaidrojumu uzņēmumiem, kā piemērot

OECD vadlīnijas multinacionālajiem uzņēmumiem dažādās nozarēs.

Vadlīniju piemērošanas dokumenti ir izstrādāti sadarbībā ar attiecīgo nozaru pārstāvjiem un ir attiecināmas uz visiem uzņēmumiem visās valstīs un nozarēs.

OECD ieteikumi uzticamības pārbaudes veikšanai atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanai (tulkojums)

OECD ieteikumi sniedz praktisku atbalstu uzņēmējiem OECD vadlīniju multinacionālajiem uzņēmumiem īstenošanā, vienkāršotā valodā izskaidrojot to uzticamības pārbaudes (due dilligence) rekomendācijas un nosacījumus.

Derīgie izrakteņi

Vadlīniju mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem, pieņemot lēmumus saistībā ar derīgo izrakteņu ieguvi (tostarp par piegādātāju izvēli), ievērot cilvēktiesības un izvairīties no potenciālas konflikta veicināšanas.

Ieguves rūpniecība

Šīs vadlīnijas sniedz praktisku ietvaru uzņēmumiem, kas darbojas kalnrūpniecības, naftas un gāzes ieguves jomās, lai identificētu un novērstu riskus un negatīvu ietekmi uz vietējām sabiedrībām, vidi u.c.

Apģērbu un apavu ražošana

Apavu un apģērbu ražošanas sektors ir viens no lielākajiem plaša patēriņa preču sektoriem pasaulē. OECD izstrādāto vadlīniju mērķis ir nodrošināt atbildīgas piegādes ķēdes (cilvēktiesību, darba tiesību un vides aizsardzības ievērošanu) šajā sektorā.

Lauksaimniecība

OECD kopā ar Pārtikas un lauksaimniecības organizāciju (FAO) ir izstrādājušas vadlīnijas uzņēmumiem, lai palīdzētu nodrošināt atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanu lauksaimniecības sektora piegādes ķēdēs.

Finanšu sektors

Vadlīniju mērķis ir veicināt atbildīgas uzņēmējdarbības īstenošanu finanšu sektorā, kas ir īpaši svarīgi ilgtspējīgas globālās ekonomikas veidošanā.

Bērnu darbs

Šo OECD izstrādāto praktisko pasākumu mērķis ir palīdzēt uzņēmumiem identificēt un risināt vissliktākās bērnu darba formas to derīgo izrakteņu piegādes ķēdē.