Latvijas NKP iesniegto jautājumu/sūdzību izskatīšanas procedūra (Specific Instance process)

20.02.2019. 10:55

OECD vadlīniju ievērošana no uzņēmumu puses ir brīvprātīga, taču ir izveidots unikāls mehānisms OECD vadlīniju ievērošanas veicināšanai. Ieinteresētajām pusēm (arodbiedrībām, NVO u.c.) ir iespējas ziņot attiecīgās valsts Nacionālajam kontaktpunktam (NKP) par gadījumiem, kad uzņēmums ir pārkāpis vadlīnijas.

NKP pienākums ir piedāvāt diskusiju forumu iesaistītajām pusēm, ar mērķi sniegt ieguldījumu pārkāpumu novēršanā.

Latvijas NKP ir izstrādājis iesniegto jautājumu/sūdzību izskatīšanas procedūru.

Latvijas NKP iesniegtās sūdzības
1) AS Norvik Banka iesniegtā sūdzība saistībā ar Latvijas tiesu sistēmas un valsts institūciju efektivitāti un caurskatāmību (2016. gada jūlijs) – gala paziņojums

Noderīga informācija:

OECD sūdzību datu bāze