Jautājumi un atbildes

30.04.2020. 12:08

Vai puse no konkursā pieejamā finansējuma būs pieejama pilsoniskās sabiedrības organizācijām un otra puse tikai valsts pārvaldes iestādēm?

Konkursā pieejamais finansējums tiks piešķirts, ievērojot nosacījumu, ka vismaz 50% no konkursā pieejamā finansējuma tiks piešķirti pilsoniskās sabiedrības organizāciju īstenotajiem projektiem. Otra konkursā pieejamā finansējuma daļa tiks piešķirta publiskā un privātā sektora organizāciju projektiem.

Kā būtu jārīkojas, ja, īstenojot projekta aktivitātes attālināti, partnervalstī pastāv riski attiecībā uz interneta pieslēguma pieejamību?

Plānojot projektu un izvēloties projekta partneri, lūgums pārrunāt projekta īstenošanas riskus, tai skaitā interneta pieejamību partnervalstī, kā arī iespējas riskus novērst.

Ņemot vērā to, ka arī partnervalstīs šobrīd ir dažāda līmeņa karantīnas un iestāžu darbību ierobežojoši pasākumi, projekta iesniedzējam var būt grūtības saņemt partneru paraksta tiesīgo amatpersonu parakstus uz nepieciešamajiem dokumentiem. Vai būtu iespējams aizstāt parakstīto sadarbības partnera apliecinājuma vēstuli ar e-pastu, kas, piemēram, atsūtīts no oficiālas partnera e-pasta adreses?

Lūdzam iesniegt projekta iesnieguma dokumentus (ieskaitot tos, kuriem vēl nav paraksta, tādā formātā, kādā tie tiks parakstīti) līdz noteiktajam termiņam arī situācijā, kad nav iespējas saņemt no partnervalsts organizācijas dokumentus vai to kopijas. Pēc projektu iesniegumu iesniegšanas termiņa beigām sekretariāts projektu atlases posmā pārbaudīs, vai projekta iesniegums atbilst konkursa nolikumā norādītajām prasībām, lai kvalificētos izvērtēšanai, un lūgs novērst trūkumus – šajā situācijā iesniegt dokumentus vai to kopijas ar parakstu.

Vai viens no partneriem var būt vienas uzņēmumu grupas uzņēmums no saņēmējvalsts, ja projekta iesniedzējs arī ietilpst tajā pašā grupā?

Projekta iesniedzējs var izvēlēties projekta specifikai atbilstošāko partneri saņēmējvalstī pēc saviem ieskatiem, kā arī veidot partnerības ar vairākām organizācijām veiksmīgākai pieredzes nodošanai. Projekta partnera atbilstība tiks skatīta projekta izvērtēšanā (1.5.kritērija kontekstā), jo dažādi partneri var būt iesaistīti projektā ar dažādām lomām – gan kā partneri, kuriem tiek piedāvāta pieredzes pārnešana, gan kā atbalsta kontaktpersonas projekta īstenošanai utt.

Kādam ir jābūt līdzfinansējuma apmēram?

Projektā līdzfinansējums nav obligāts, taču par piesaistīto līdzfinansējumu izvērtēšanā var saņemt papildu punktus par līdzfinansējuma apjomu attiecībā pret kopējām projekta izmaksām (skat. nolikuma 6.pielikumu).

Vai projektā iesaistīto ekspertu un administratīvo personu darba atalgojuma aprēķināšanā var vadīties pēc faktiskās stundas likmes vai mēnešalgas, kas ir noteikta darba līgumā, vai tomēr atalgojums ir jāpielīdzina (jāpaaugstina vai jāsamazina), lai stundas likme būtu atbilstoša Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumiem Nr. 672 "Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru"?

Projekta iesniedzējs var izvērtēt atalgojuma apmēru projektā iesaistītajām personām pēc saviem ieskatiem, taču atalgojuma apmēri (Ārlietu ministrijas finansējuma daļa) nedrīkst pārsniegt Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr. 672 norādītos limitus.

Vai mērķa valsts partnerorganizācijas pārstāvjiem arī ir jāparedz personāla un administratīvās izmaksas?

Projektā var tikt paredzēts atalgojums gan projekta iesniedzēja piesaistītajiem projekta dalībniekiem, gan partnerorganizācijas pārstāvjiem, taču to projekta sagatavotāji plāno pēc saviem ieskatiem, ievērojot konkursa nolikumā norādītās prasības (t.sk. Ministru kabineta 2010.gada 27.jūlija noteikumos Nr. 672 “Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru” norādītos atalgojuma limitus Ārlietu ministrijas finansējumam).

Cik projektu iesniedzēji tiks apstiprināti?

Konkursā nav paredzēts konkrēts apstiprināmo projektu skaits, taču, ievērojot maksimālo un minimālo granta apmēru un konkursā pieejamo kopējo finansējumu, grants var tikt piešķirts aptuveni 7 – 22 projektiem.

Vai viens projekta iesniedzējs var iesniegt vairākus projekta iesniegumus?

Jā, projekta iesniedzējs var sagatavot vienu vai vairākus projekta iesniegumus (skat. nolikuma 3.1.punktu).

Vai grants orientēts galvenokārt uz maziem un vidējiem uzņēmumiem un valsts organizācijām, vai paredzēts arī lieliem komersantiem, kā "Latvijas dzelzceļš"?

Konkursā attiecībā uz projekta iesniedzējiem kritēriji norādīti nolikuma 4.2.punktā (piemēram, nodokļu parādu neesamība, maksātnespējas procesu neesamība utt.). Šie kritēriji ir vienoti visiem projektu iesniedzējiem, un atsevišķu kritēriju attiecībā uz komersantiem (arī to lielumu) nav, līdz ar to, ja projekta iesniedzējs atbilst konkursa nolikumā norādītajiem kritērijiem, tas var piedalīties konkursā.

Kādi priekšnoteikumi paredzēti partnervalsts komersantu iesaistei projektā?

Atbilstošākos partnerus projekta iesniedzējs izvēlas pēc saviem ieskatiem atkarībā no projekta specifikas. Projektu atlases posmā sekretariāts pārbaudīs, vai partnervalsts organizācijas nav iekļautas Pasaules Bankas un Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas “melnajā sarakstā”.

Ja administratīvās izmaksas ietver projekta vadītāja, projekta koordinatora, grāmatveža izmaksas, kas ir domāts kā cits projekta administrēšanā iesaistītais personāls?

Atkarībā no projekta specifikas projektā var tikt iesaistīts, piemēram, tehniskais personāls vai šauras jomas speciālisti utt.

Vai COVID-19 ietekmē var būt izmaiņas attiecībā uz projekta realizācijas termiņu – vai tas var tikt pagarināts?

Šobrīd ir grūti paredzēt notikumu attīstību, bet mēs meklēsim risinājumus kopā ar projektu īstenotājiem atkarībā no pieejamām iespējām. Projektu realizācijas termiņš var tikt atrunāts, slēdzot līgumu par projekta īstenošanu. Ja būs nepieciešams un radīsies iespēja projekta īstenošanas laiku pagarināt, vienosimies par grozījumiem granta līgumā.

Kāds ir projektu realizācijas sākuma datums?

Konkursa nolikuma 2.4.punkts paredz, ka projekta īstenošanas sākums ir 2020.gada 1.jūnijs, taču projekts var tikt plānots arī ar vēlāku sākuma datumu. Atkarībā no granta līguma slēgšanas procesa, projekta aktivitāšu īstenošanas datumi varēs tikt precizēti, ievērojot nolikumā norādītos termiņus projekta īstenošanai.

Kas var būt pamatlīdzekļi?

Pamatlīdzekļi ir dažāda veida preces, kas nepieciešamas projekta īstenošanai.

Vai tāmē pamatlīdzekļu, kancelejas u.c. preču iegādes vērtība jānorāda ar PVN vai bez PVN, ja projekta īstenotājs ir PVN maksātājs?

Kā norādīts konkursa nolikuma 3.1.sadaļā 8.lpp., projekta iesniedzējs ņem vērā visus attiecināmos nodokļus un sociālās apdrošināšanas iemaksas, izstrādājot projekta budžetu – tas nozīmē, ka projekta iesniedzējs, sastādot projekta budžetu, tajā ierēķina arī šīs izmaksas.

Vai projekta iesniedzējam var būt sadarbības partneris no Latvijas?

Projekta iesniedzējam ir jābūt vismaz vienam partnerim saņēmējvalstī (katrā saņēmējvalstī vismaz viens, ja projekts paredzēts īstenošanai vairākās partnervalstīs), taču projekta īstenotājs var piesaistīt papildu partnerus gan Latvijā, gan citviet.

Ja konkursa nolikums paredz aktivitāšu īstenošanu arī attālināti, vai projektā var attiecināt izmaksas licencēm attālināto sanāksmju organizēšanai?

Vispirms aicinām izvērtēt iespējas projektu īstenot pēc iespējas ekonomiskāk, bet, ja saredzat nepieciešamību pēc izmaksām platformām attālināto sanāksmju organizēšanai, tās var tikt attiecinātas.

Vai ir iespējams neliels grants vai tiešais maksājums partnerorganizācijas atbalstam, lai izmaksas nav paredzētas tikai Latvijas ekspertiem?

Attiecināmo izmaksu klasifikācijā nav noteikts izmaksu ģeogrāfiskais sadalījums, kā arī nav pozīcijas tiešmaksājumiem organizācijām, taču projektā var būt paredzētas izmaksas partnervalstī. Projektā var tikt paredzēts atalgojums partnervalsts projekta dalībniekiem, izmaksas pakalpojumiem un precēm partnervalstī utt. pēc projekta plānotāju ieskatiem atkarībā no projekta specifikas.

Vai var paredzēt vienu maksājumu projekta saņēmējvalsts partnerim, kurus tas izmantos savu iesaistīto ekspertu atalgojuma samaksai? Vai kā attaisnojuma dokuments var būt tikai maksājuma uzdevums, vai tomēr būs nepieciešama izziņa no partnera par to, kā šo summu izlietojis?

Jā, projektā var paredzēt maksājumu partnervalsts partnerim konkrētiem izdevumiem. Projekta atskaitei būs nepieciešams iesniegt gan maksājuma uzdevumu, gan izmaksas attaisnojošo dokumentu (vai tā kopiju), uz kā pamata pārskaitījums veikts. Saskaņā ar projekta iesniedzēja apliecinājumu projekta īstenotājs apņemas saglabāt visu ar projekta īstenošanu saistīto dokumentāciju saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un termiņiem. Līdz ar to būtu nepieciešams informēt partneri saņēmējvalstī par nepieciešamu saglabāt dokumentus par projektā veiktajiem izdevumiem.

Ja projekta ietvaros sniegto konsultāciju un apmācību rezultātā viens no projekta partneriem izstrādā vai uzlabo savu e-risinājumu vai tas ir uzskatāms par projekta ietvaros radīto mantisko vai nemantisko lietu (granta līguma 4.7.punkts)?

Ja tiek uzlabots jau esošais e-risinājums, tas netiek uzskatīts par projektā radītu lietu, bet no jauna izveidots e-risinājums tiek uzskatīts par radītu lietu. Tehniskie risinājumi, kas izstrādāti partneru lietošanai, paliek partneru lietošanā. Norādītais granta līguma paraugā 4.7.punkts vairāk attiecas uz Ārlietu ministrijas tiesībām lietot projektā izstrādātos materiālus, fotogrāfijas, prezentācijas utt. Atkarībā no projektā paredzētā šo punktu par īpašumtiesībām var precizēt, slēdzot līgumu ar granta saņēmēju.

Vai konkursā var pieteikties ārvalstu organizācijas pārstāvniecība Latvijā?

Ārvalsts organizācijas pārstāvniecība, kas reģistrēta Latvijā, var piedalīties konkursā.