Jautājumi un atbildes par granta projektu konkursu

17.05.2019. 11:33

Sadaļā publicēti 2018. un 2019. gadā uzdotie jautājumi par granta projektu konkursu “Atbalsts attīstības sadarbības projektiem Latvijas Republikas noteiktajās saņēmējvalstīs”.

Kur ir pieejamas vadlīnijas šim konkursam?

Visi projekta iesniegšanai nepieciešamie dokumenti atrodami Ārlietu ministrijas mājaslapā šeit - https://www.mfa.gov.lv/arpolitika/attistibas-sadarbiba/granta-projektu-konkurss-2019/granta-projektu-konkurss-2019.

Vai konkursa nolikums ir pieejams arī angļu valodā?

Nē, konkursa nolikums nav pieejams angļu valodā. Angliski pieejamas Attīstības sadarbības politikas pamatnostādnes 2016.-2020.gadam, kurās ir izvirzītas prioritārās jomas saņēmējvalstīs (https://likumi.lv/ta/en/en/id/284775-development-cooperation-policy-guidelines-for-2016-2020).

Kādai ir jābūt projekta idejai?

Latvijas attīstības sadarbības politikas un šī konkursa mērķis ir sniegt ieguldījumu partnervalstu ilgtspējīgā attīstībā, tiesiskuma un labas pārvaldības veicināšanā. Lai projekta iesniegums atbilstu konkursa mērķim, būtu svarīgi uzsvērt, ka projektā paredzēta Latvijas pieredzes nodošana partnervalstīm un ka projekta aktivitātes būtu vērstas uz konkrētās projekta jomas attīstību partnervalstī.

Vai šī projekta konkursa ietvaros var pieteikt saņēmējvalsts uzņēmumu dalību izstādē un konferencē uzņēmējdarbības jomā Latvijā?

Komersanti var iesniegt projektu iesniegumus, kas izstrādāti sadarbībā ar saņēmējvalsts komersantu/‑iem. Atbalstam, ko saņem partnervalsts komersants, ir jāsniedz ieguldījums konkrētās jomas (konkursa nolikuma 1.2.punkts) attīstībai partnervalstī. Projekta iesniegumā būtu svarīgi norādīt, kādas konkrētas aktivitātes projektā sekmēs šī mērķa sasniegšanu.

Vai pilsoniskās sabiedrības organizācija (PSO) var iesniegt projektu publiskās pārvaldes jomā?

Jā, PSO (tāpat kā jebkura cita organizācija saskaņā ar konkursa nolikuma 2.1.punktu) var iesniegt projekta iesniegumu projekta īstenošanai jebkurā no konkursa nolikuma 1.2.punktā minētajām jomām attiecīgajās saņēmējvalstīs.

Vai konkursā var piedalīties gan Latvijas, gan saņēmējvalsts pilsoniskās sabiedrības organizācijas (PSO)?

Saskaņā ar Starptautiskās palīdzības likuma 9.panta piekto daļu projekta iesniegumu var iesniegt un grantu var saņemt tiešās un pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes, atvasinātas publiskas personas, citas valsts iestādes, kā arī biedrības, nodibinājumi, komersanti, arodbiedrības un citi subjekti. Līdz ar to granta projektu konkursā projekta iesniegumu var iesniegt tikai Latvijas PSO, bet projekta obligāta prasība ir vismaz viens sadarbības partneris no saņēmējvalsts. Projektā var piesaistīt arī līdzfinansētājus, kas var būt arī no citām ārvalstīm.

Kur projekta iesniegumā jānorāda informācija par sadarbības partneri Latvijā un ārvalstīs, kas nav konkursa nolikumā norādītās saņēmējvalstis?

Lūgums visus sadarbības partnerus norādīt projekta iesnieguma titullapas 13.sadaļā “Sadarbības partneris (-i) saņēmējvalstī” un aprakstīt 6.1.2.sadaļā “Sadarbības partneris”.

Vai sadarbības partnera apstiprinājuma vēstule nepieciešama no katra partnera?

Jā, vēstule nepieciešama no katra partnera – gan saņēmējvalstī, gan Latvijā.

Vai pašvaldība, kurai sadarbības partneris ir pašvaldība saņēmējvalstī (noslēgts sadarbības līgums starp pašvaldībām) var piedalīties šajā konkursā?

Jā, pašvaldības var iesniegt projekta iesniegumu šajā konkursā un tām var būt sadarbības partneris pašvaldība saņēmējvalstī.

Vai atļauts iesniegt vairākus projektu iesniegumus? Vai no Austrumu partnerības valstīm jāizvēlas tikai viena vai var būt vairākas valstis, ar kurām sadarbojamies?

Saskaņā ar konkursa nolikuma 3.1.punktā minēto iesniedzējs projekta iesniegumā var paredzēt palīdzības sniegšanu vienai vai vairākām nolikumā noteiktajām saņēmējvalstīm. Tāpat Jūs varat iesniegt vienu vai vairākus projekta iesniegumus konkursam.

Vai projektā var paredzēt sadarbību ar visām minētajām prioritārajām saņēmējvalstīm?

Jā, projektā var paredzēt sadarbību ar visām konkursa nolikuma 1.2.punktā minētajām saņēmējvalstīm. Projekta aktivitātes tiks vērtētas atbilstoši katras valsts specifiskajai situācijai.

Kā tiek vērtēts tas, vai projekta iesniedzējs paredzējis sadarbību ar organizācijām no dažādiem sektoriem (pilsoniskās sabiedrības, privātā, publiskā)?

Tas tiek vērtēts izvērtēšanas kritēriju (konkursa nolikuma 6.pielikums) 4.sadaļā – 4.4.kritērijā.

Cik ilgi notiek projektu iesniegumu izvērtēšana?

Vispirms sekretariāts pārbauda projektu iesniegumu atbilstību konkursa nolikuma 4.2.punktā noteiktajām prasībām (notiek projektu atlase izvērtēšanai). Ja tiek konstatēti kādi trūkumi, sekretariāts vienu reizi pieprasa projekta iesniedzējam iesniegt papildu informāciju noteiktajā termiņā. Projektu atlase atkarīga arī no tā, cik operatīvi projektu iesniedzēji spēj novērst nepilnības. Pēc tam sekretariāts sagatavo projektu iesniegumu sarakstu, kas kvalificējas izvērtēšanai pēc konkursa nolikuma 6.pielikumā noteiktajiem kritērijiem, un iesniedz izvērtēšanas komisijai. Komisijai ir jāsagatavo izvērtēšanas ziņojums 30 darba dienu laikā. Provizoriski konkursa rezultāti varētu būt zināmi jūlija sākumā.

Saskaņā ar konkursa nolikuma 4.3.punktu gadījumā, ja objektīvu iemeslu dēļ aizkavēsies projektu iesniegumu izvērtēšana, ministrija lems par termiņa pagarināšanu projektu iesniegumu izvērtēšanai, par ko sekretariāts informēs projektu iesniedzējus elektroniski.

Kā rīkoties, ja šobrīd vēl ir grūti paredzēt precīzos projekta aktivitāšu datumus?

Projekta aktivitātes projekta iesnieguma iesniegšanas posmā var plānot pa nedēļām vai mēnešiem. Precīzos projekta aktivitāšu datumus būs nepieciešams norādīt, slēdzot līgumu, ja tiks pieņemts lēmums par projekta atbalstīšanu.

Kādā laika periodā ir jāīsteno projektā paredzētās aktivitātes?

Saskaņā ar granta projektu konkursa nolikuma 2.4.punktu projekta īstenošanas periods ir no 2019.gada 1.jūlija līdz 2019. gada 15.novembrim. Projekta īstenošanas sākuma datumu var precizēt atkarībā no tā, kad būs zināmi konkursa rezultāti.

Vai obligāti nepieciešams projekta budžeta tāmi plānot pa aktivitātēm?

Jā, tāmē nepieciešams izmaksas sadalīt pa aktivitātēm. Ja nepieciešams, budžeta tāmē var izveidot atsevišķu sadaļu, kas attiecas uz vairākām aktivitātēm vai visu projektu kopumā. Tādā gadījumā tas ir jānorāda budžeta tāmes sadaļas aprakstā.

Tāpat projekta budžeta tāmē ir jānorāda aktivitātē un pozīcijā iesaistīto cilvēku skaits, norādot pēc iespējas ar konkrētiem vārdiem un uzvārdiem. Tāmē nepieciešams norādīt arī attiecīgo vienību mērvienības – dienu vai mēnešu skaitu, gabalus utt.

Vai budžeta tāmē nodokļiem jābūt iekļautiem izdevumu pozīcijās vai tos var norādīt atsevišķi?

Budžeta tāmē pozīcijās jābūt iekļautiem visiem attiecināmajiem nodokļiem un nepieciešamajām sociālajām apdrošināšanas iemaksām. Atsevišķi pozīciju var paredzēt tikai darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām (atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 672 “Noteikumi par attīstības sadarbības projekta īstenošanā iesaistītās personas maksimālo atlīdzību, dienas naudu un viesnīcas (naktsmītnes) izdevumu apmēru” 7.punktam).

Vai uz projekta iesniegšanas laiku ir jābūt zināmiem konkrētiem ekspertiem un projekta administratīvajam personālam?

Jā, projekta iesniegumā jānorāda visu projekta īstenošanā iesaistīto personu (gan projekta administratīvā personāla, gan piesaistīto ekspertu) vārdi un uzvārdi. Projekta iesnieguma pielikumam jāpievieno visu šo personu dzīves apraksti (Curriculum vitae). Konkrētas personas jānorāda arī projekta iesnieguma 6.4.sadaļā “Projekta īstenošanā iesaistīto pušu loma un pienākumi”. Tāpat arī, plānojot projekta budžeta tāmi, lūgums norādīt personu vārdus un uzvārdus pozīcijās, kurās tām ir paredzēti izdevumi.

Vai var būt 100% Ārlietu ministrijas finansējums vai līdzfinansējumam obligāti jābūt?

Līdzfinansējums nav obligāts, bet līdzfinansējuma apjoms ir viens no projektu iesniegumu izvērtēšanas kritērijiem (skatīt konkursa nolikuma 6.pielikuma 6.sadaļu).

Vai ar drošu elektronisko parakstu nepieciešams parakstīt tikai projekta iesniegumu vai arī visus pielikumus?

Ar drošu elektronisko parakstu nepieciešams parakstīt projekta iesniegumu kopā ar visiem tam pievienotajiem pielikumiem. To var izdarīt, parakstot visu dokumentu kopu ar vienu parakstu. Parakstot projekta iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu, projekta iesniedzējs apliecina iesniegto dokumentu kopiju atbilstību oriģinālam.