Ministru Kabinets apstiprina iemaksas vairākās starptautiskās institūcijās

29.12.2014. 16:58

Ministru Kabinets 8. oktobrī ir apstiprinājis Ārlietu ministrijas (ĀM) izstrādāto rīkojuma projektu Par iemaksām ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja, ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja, ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību, Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda, Eiropas Demokrātijas trasta fonda un NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fonda budžetos. Iemaksas tiek veiktas, lai nodrošinātu Latvijas atbalstu šo institūciju darbībai un pildītu starptautiskās saistības.

ANO Augstā komisāra bēgļu lietās biroja budžetā paredzēts iemaksāt 15 000 eiro (EUR), ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās biroja budžetā plānota iemaksa 10 000 EUR apmērā, bet ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijas, Koalīcijas par interneta brīvību un Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fonda budžetā iemaksa tiks veikta 10 000 USD apmērā. Lai nodrošinātu Latvijas atbalstu Eiropas Demokrātijas trasta fonda darbībai, tā budžetā paredzēts iemaksāt 20 000 EUR, savukārt NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fonda budžetā plānota iemaksa 30 000 USD apmērā.

Jau kopš 2002.gada Latvija ar nelieliem pārtraukumiem bija uzsākusi regulārus brīvprātīgos maksājumus ANO Augstā komisāra bēgļu lietās birojā. Laikā, kad pasaulē pieaug patvēruma meklētāju skaits un bēgļu plūsmas intensitāte, Latvijai ir būtiski izrādīt solidaritāti ar citām valstīm.

Latvijas iemaksa ANO Augstā komisāra cilvēktiesību lietās birojam veicinās atbalstu Latvijas izvirzītā mērķa – ievēlēšanas ANO Cilvēktiesību padomē, sasniegšanā, kā arī apliecinās Latvijas kā atbildīgas valsts tēlu starptautiskajās institūcijās.

Iemaksa ANO Dzimumu līdztiesības un sieviešu iespēju veicināšanas institūcijai (turpmāk – Institūcija) sekmēs Latvijas aktīvu iesaisti Institūcijas efektīvas darbības veicināšanā, Latvijai pildot tās Izpildpadomes dalībvalsts un prezidējošās valsts pienākumus.

Iemaksa Koalīcijai par interneta brīvību (turpmāk – Koalīcija) veicinās iespēju pilnvērtīgi pārstāvēt Latvijas intereses Koalīcijā, kā arī sekmēs tālāku sadarbību starp Latvijas un citu Koalīcijas dalībvalstu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas nozares ekspertiem.

Iemaksa Starptautiskās Krimināltiesas Cietušo trasta fondā veicinās uzlabojumus tiesiskuma nodrošināšanā starptautiskā līmenī un sekmēs Latvijas pozicionēšanos kā aktīvai Starptautiskās Krimināltiesas dalībvalstij.

Iemaksa Eiropas Demokrātijas trasta fondā (turpmāk – EDF) nodrošinās iespēju sekmēt Latvijas interešu un pozīciju aizstāvību EDF lēmumos par projektu īstenošanu Eiropas kaimiņvalstīs, Latvijas nepastarpinātu iesaisti budžeta sadales un izlietojuma procesā, kā arī Latvijas prestiža stiprināšanu, īpaši ņemot vērā Latvijas prioritāti – Austrumu partnerību Latvijas prezidentūras ES Padomē 2015.gada 1.pusgadā kontekstā.

Iemaksa NATO – Krievijas padomes narkotiku apkarošanas apmācības projekta fondā nodrošinās Latvijas dalību NATO – Krievijas padomes projektā, kas atbalsta vienu no prioritārajām Latvijas un NATO drošības politikas jomām.

Līdzekļi minēto iemaksu veikšanai tiks nodrošināti no Ārlietu ministrijas šī gada budžeta līdzekļiem, kuri bija ieplānoti iemaksām starptautiskajās organizācijās, bet tikuši ietaupīti. Lielākais ietaupījums izveidojies no paredzētajām iemaksām Eiropas Attīstības fondā, ņemot vērā finansējuma apguves zemāku kapacitāti no partnervalstu puses.