Ministru kabinets apstiprina Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās darba pārskatu par 2012.gadu

09.02.2015. 11:27

Ministru kabinets šodien apstiprināja Ministru kabineta pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijas birojs (turpmāk – Birojs) darba pārskatu par 2012.gadu.

Šajā pārskatā sniegts apskats par Tiesas 2012.gadā pasludinātajiem nolēmumiem Latvijas lietās, kā arī par Tiesas piespriestajās kompensācijās izmaksāto summu. Tāpat sniegta informācija par Biroja darbu saistībā ar Tiesas reformu, par darbu ar Apvienoto Nāciju Organizācijas specializētajām procedūrām, kā arī par darbu, gatavojot nacionālos ziņojumus par Latvijai saistošo starptautisko daudzpusējo līgumu izpildi.

Pilns darba pārskats un statistika ir pieejami Ārlietu ministrijas mājas lapā.

2013.gadāTiesa valdības komentāriem nosūtījusi 9 jaunus iesniegumus un kopā ir pasludinājusi 10 nolēmumus lietās no Latvijas, to skaitā 4 spriedumus, kuros konstatēts vismaz viens Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas pārkāpumu, un 6 lēmumus par sūdzību noraidīšanu.

Laikā no 2013.gada 1.janvāra līdz 2013.gada 11.jūnijam Tiesas piespriestajās kompensācijās (arī par 2012.gadā pasludinātajiem spriedumiem) bija izmaksāti 40 417 lati.