Ministru kabinetā apstiprināts informatīvais ziņojums par 2012.gada Attīstības sadarbības politikas plāna īstenošanu

29.12.2014. 17:01

16.aprīļa Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts Ārlietu ministrijas sagatavotais informatīvais ziņojums par 2012.gada Attīstības sadarbības politikas plāna īstenošanu.

2012.gadā Ārlietu ministrijas budžetā divpusējās attīstības sadarbības īstenošanai tika piešķirti 50 269 lati. Lielākā daļa finansējuma tika izlietota projektu īstenošanai Moldovā. Latvija ar līdzfinansējumu un ekspertīzi iesaistījās ASV starptautiskās attīstības aģentūras USAID īstenotā četru gadu projektā Moldovā tieslietu jomā un Eiropas Komisijas iniciētā jauno Eiropas Savienības donorvalstu kopējās programmēšanas projektā reģionālās attīstības jomā.

Daļa no finansējuma tika novirzīta kā līdzfinansējums Satiksmes ministrijas uzsāktiem Afganistānas civilās aviācijas un dzelzceļa speciālistu apmācību projektiem.

Tāpat arī piešķirtā finansējuma ietvaros tika nodrošināts līdzfinansējums nevalstiskajām organizācijām un sociālajiem partneriem, kas ieguvuši finansējumu no Eiropas Komisijas un citiem starptautiskajiem donoriem attīstības sadarbības un attīstības izglītības projektu īstenošanai.

2012.gadā arī tika uzturēts regulārs dialogs ar nevalstiskajām organizācijām, valsts pārvaldes iestādēm, pašvaldībām un sociālajiem partneriem par Latvijas attīstības sadarbības mērķiem un prioritātēm.

Lai nodrošinātu Latvijas sniegtās palīdzības ilgtspēju, 2013.gadā tiks turpināta 2012. gadā aizsākto aktivitāšu īstenošana. Tāpat arī tiks uzturēts regulārs dialogs un aktivizēta sadarbība ar visām iesaistītajām pusēm par attīstības sadarbības jautājumiem, jo īpaši kontekstā ar gatavošanos Latvijas prezidentūrai ES Padomē 2015.gadā.